Loonaanpassingen op 1 oktober 2019

16.06.2020

  Augustus 2019 September 2019 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 108,94 108,44 -0,50
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 109,07 108,58 -0,49
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 106,83 106,76  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritaire comités Loonaanpassingen Toepassingsbasis
105.00.00 Non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +0,42 % Minimum- en effectieve lonen
111.01.00 & 111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële en ambachtelijke ondernemingen --- Toekenning van ecocheques
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten --- Toekenning van ecocheques
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 106,76 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
139.00.00 Binnenscheepvaart +1,1 % Minimum lonen en de baremieke vergoedingen
124.00.00 Bouwbedrijf +0,11716 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,11 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,11 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,11 % Minimum- en effectieve lonen
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +0,07 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
130.00.00 Drukkerij- en grafische kunstbedrijf - Handelsdrukkerijen + 0,4% Minimum- en effectieve lonen 
--- Verhoging van het werkgeversaandeel van de maaltijdcheques
133.00.00 Tabaksbedrijf +0,06 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.02 Autobussen en autocars - Bijzondere vormen van geregeld vervoer +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 21/11/2019
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel
 
+1,45 % Minimum- en effectieve lonen
+1,1 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 17/10/2019
--- Verhoging van de anciënniteitstoeslag
140.02.00 Taxiondernemingen en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur - Taxis +1,1 % Gemiddeld minimum maandinkomen van de chauffeurs
--- Verhoging ARAB- vergoeding
Taxiondernemingen en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur - Garagepersoneel +1,1 % Minimum- en effectieve lonen
140.03.00 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden - Rijdend personeel,  niet-rijdend personeel en garagepersoneel +1,1 % Minimum- en effectieve lonen EN aanpassing van de anciënniteitspremies - CAO 27/07/2019
143.00.00 Zeevisserij +1,1% Minimum- en effectieve lonen-CAO 12/09/2019
+0,2253 % Minimum- en effectieve lonen
144.00.00 Landbouw +0,42 % Minimum- en effectieve lonen van de arbeiders van de vlasbereiding
148.00.00 Bont en kleinvel +0,42 % Minimum- en effectieve lonen
149.03.00 Edele metalen +0,6 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 26/06/2019
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid --- Toekenning van ecocheques
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +0,42 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
216.00.00 Notarisbedienden +1,1 % Minimum- en effectieve wedden - CAO 9/10/2019
219.00.00 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing +1,1 % Minimum- en effectieve wedden - CAO 10/10/2019
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
302.00.00 Hotelbedrijf +0,93% Minimum- en effective lonen - Sectoraal akkoord 2019-2020
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen +0,13 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 22/10/2019
+21,41 EUR Minimum- en effectieve wedden - CAO 22/10/2019
320.00.00 Begrafenisondernemingen +0,9 % Minimum- en effectieve bezoldigingen - Protocolakkoord 2019-2020
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 106,76 % Percentage toe te passen op het barema
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapcommissie --- Nieuwe beroepsclassificatie en nieuwe schaal 165 (Besluit 2018/2292)
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.20 Assistentiewoningen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/laatste kwartaal)
Assistentiewoningen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/laatste kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra - enkel de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.50 Beschut wonen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
Diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
Wijkgezondheidscentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trap 2A en 3 --- Verhoging barema MV1Bis - CAO 04/11/2019
Trap 2B --- Verhoging barema MV1Bis - CAO 04/11/2019
333.00.00 Toeristische attracties + 16,46 EUR Minimum- en effectieve bezoldigingen - Protocolakkoord 2019-2020