Loonaanpassingen op 1 december 2019

22.03.2021

  Oktober 2019 November 2019 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 108,83 108,90 +0,07
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 108,98 109,00 +0,02
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 106,75 106,73  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritaire comités Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden --- Toekenning van een jaarlijkse premie
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen --- Toekenning van een premie voor het feest van Sinte Barbara
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant --- Toekenning van ecocheques
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant - Provincie Luik --- Toekenning van een premie voor het feest van Sinte Barbara
Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant  - Provincie Luik uitgezonderd --- Toekenning van een geschenkcheque voor het feest van Sinterklaas
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk --- Toekenning van een premie van de patroonheilige
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk --- Toekenning van een anciënniteitspremie
110.00.00 Textielverzorging --- Toekenning van geschenkcheques ter waarde van 20 EUR of 40 EUR als de maximale bedragen van de sociale zekerheidswetgeving bereikt zijn
112.00.00 Garagebedrijf --- Toekenning van ecocheques
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 106,73 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00 Voedingsnijverheid --- Toekenning van jaarlijkse premies
118.06.02 Suikernijverheid en bijproducten - kandijfabrieken --- Toekenning van een dienstjarenpremie
120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen --- Toekenning van een cadeaucheque
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken --- Toekenning van een jaarlijkse premie
136.00.00
 
Papier- en kartonbewerking
 
+1,1 % Effectieve lonen indien er geen bedrijfsakkoord wordt gesloten op 30 november 2019 - 5/09/2019
+0,16 EUR Minimumlonen - CAO 5/09/2019
140.01.01 Geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer  - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
Rijdend personeel --- Toekenning van een geschenkcheque
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.03.00 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden  - Niet-rijdend personeel met inbegrip van het garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.04.00 Grondafhandeling op luchthavens --- Toekenning van ecocheques of geschenkcheque
140.05.00 Verhuizing - Rijdend personeel +0,889 % Minimum- en effectieve lonen
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van ecocheques
144.00.00 Landbouw --- Toekenning van ecocheques
145.00.00 Tuinbouwbedrijf --- Toekenning van ecocheques
149.02.00 Koetswerk --- Toekenning van ecocheques
200.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden --- Toekenning van een tijdelijke jaarpremie in aanloop nar een aanvullend pensioen
202.00.00 (PSC 202.01.00 uitgezonderd) Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 148,74 EUR
--- Toekenning van een éénmalige premie van 75 EUR
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven --- Toekenning van een geschenkcheque
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid --- Toekenning van een jaarlijkse premie in bepaalde ondernemingen
222.00.00
 
Bedienden van de papier- en kartonbewerking
 
+25,6533 EUR Minimumwedden - CAO 5/09/2019
+1,1 % Effectieve wedden indien er geen bedrijfsakkoord wordt gesloten op 30/11/2019
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek --- Toekenning van ecocheques
227.00.00 Audiovisuele sector --- Toekenning van een jaarlijkse premie
302.00.00 Hotelbedrijf --- Toekenning van ecocheques
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen ---- Toekenning van een koopkrachtpremie
---- Toekenning van ecocheques
--- Toekenning van een anciënniteitspremie voor de arbeiders
306.00.00 Verzekeringswezen --- Toekenning van een recurrente sectorpremie van 150 EUR
307.00.00
 
Makelarij en verzekeringsagentschappen
 
--- Toekenning van ecocheques
+0,55 % Minimumwedden - CAO 17/10/2019
310.00.00 Banken --- Toekenning van een recurrente premie van 148,74 EUR
311.00.00 Grote kleinhandelszaken --- Toekenning van een éénmalige premie van 75 EUR
312.00.00 Warenhuizen --- Toekenning van een éénmalige premie van 75 EUR
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten --- Toekenning van jaarlijkse premies: betaling van de 2de helft
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten  - Administratieve en operationele bedienden --- Toekenning van een forfaitaire premie
324.00.00 Diamantsnijverheid en -handel --- Toekenning van een cadeaucheque
325.00.00 Openbare kredietinstellingen --- Toekenning van ecocheques
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 106,73 % Percentage toe te passen op het barema
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie --- Toekenning van een uitzonderlijke premie
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.20 Assistentiewoningen enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/laatste kwartaal)
Assistentiewoningen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/laatste kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra - enkel de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.50 Wijkgezondheidscentra EN diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
Beschut wonen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
333.00.00 Toeristische attracties --- Toekenning van een jaarlijkse premie