Loonaanpassingen op 1 november 2019

22.03.2021

  September 2019 Oktober 2019 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 108,44 108,83 +0,39
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 108,58 108,98 +0,40
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 106,76 106,75  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden +1,1%

Minimum-en effectieve lonen

 

 

Nieuwe basisbarema's                                    

Basisbarema's gebracht op 114,87%

102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1,1 % Minimum- en effectieve lonen-Protocolakkoord 2019-2020
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant - Provincie Luik +1,1 % Minimum- en effectieve lonen-Protocolakkoord 2019-2020
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen 0,17 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 4/12/2020
116.00.00 Kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen +0,17€ Minimum-en effectieve lonen-Provinciaal akkoord 2019-2021
Kunststofverwerkende nijverheid van de Limburg +0,15€ Minimum-en effectieve lonen-Provinciaal akkoord 2019-2021
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 106,75 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
140.05.00 Verhuizing --- Verwijderingsvergoeding, verblijfsvergoeding en flexibiliteitsvergoeding
142.03.00 Terugwinning van papier +1,1 % Minimum-en effectieve lonen - CAO van 18/10/2019
149.01.00 Elektriciens-installatie en distributie --- Toekenning van ecocheques
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel +21€ Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen-Sectoral Akkoord 2019-2020
202.01.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven +21€ Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen-Sectoral Akkoord 2019-2020
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven --- Premie van de patroonheilige
207.00.00 Bedienden uit de kunststofverwerkende nijverheid in de provincie West-Vlaanderen +32,9327€ Minimum-en effectieve wedden-Provinciaal akkoord 2019-2021
216.00.00 Notarisbedienden +1,1465 % Jaarlijkse premie betaald in november
309.00.00 Beursvennootschappen -0,0749 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken -0,07 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 106,75 % Percentage toe te passen op het barema

330.01.10

330.01.20

330.01.40

330.01.50

Categorale ziekenhuizen, rust-huizen voor bejaarden, rust-en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, centra voor kortverblijf voor bejaarden, psychiatrischeverzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, autonome revalidatiecentra die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd --- Inwerkingtreding van het IFIC barema voor werknemers die in dienst treden vanaf 1 november 2019 en voor werknemers die opteren om over te stappen naar het IFIC barema-CAO 5/04/2019
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen-enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.20 Assistentiewoningen-enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/laatste kwartaal)
Assistentiewoningen-enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/laatste kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden rust-en vezorgingstehuizen en dagverzorgingscentra-enkel de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.50 Beschut wonen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
  Diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
  Wijkgezondheidscentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)