Loonaanpassingen op 1 januari 2019

29.01.2020

November 2018 December 2018 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 108,48 108,22 -0,26
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 108,48 108,45 -0,03
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 105,79 106,01

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden +1,2 % Effectieve lonen van de arbeiders in de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het uurloon hoger is dan het minimumuurloon - cao 20/10/2017
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk --- Toekenning van de anciënniteitspremie
110.00.00 Textielverzorging +2,1 % Minimum- en effectieve lonen
113.00.00 Ceramiekbedrijf +0,19 EUR Minimumlonen - CAO 02/07/2019
+1,1 % van de loonmassa met een minimum van 0,19 EUR Effectieve lonen bij ontstentenis van een ondernemingsakkoord neergelegd ten laatste op 30/11/2019 ter griffie van het PC - CAO 02/07/2019
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel --- Nieuwe basislonen - CAO 17/10/2019
106,01 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
--- Afschaffing van de categorieën 1 en 2
118.00.00 Voedingsnijverheid, behalve:

- Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00);

- Kandijfabrieken (118.06.02);

- Vleesconserven (118.11.01);

- Pluimveeslachterijen (118.11.05).

+2,1 % Minimum- en effectieve lonen
Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00) +2,1 % Minimum- en effectieve lonen en weekendpremie
Kandijfabrieken (118.06.02) +2,1 % Minimum- en effectieve lonen en dienstjarenpremie
Vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees en vleesderivaten (118.11.01) --- Tweede fase van de barema-aanpassingen: evolutie van de barema’s in 3 fasen in functie van de anciënniteit in de loonklasse - cao 12/12/2017
+2,1 % Minimum- en effectieve lonen
Pluimveeslachterijen (118.11.05) +2,1 % Minimum- en effectieve lonen en aanwezigheidspremie
119.00.00 Handel in voedingswaren +2,16 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van de jaarlijkse premie betaalbaar in januari in de bedrijven met 50 of meer werknemers
--- Toekenning van de jaarlijkse premies betaalbaar in januari in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,74 % Minimum- en effectieve lonen
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +1,14 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
124.00.00 Bouwbedrijf +0,61417 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting en de loontoeslag voor werken binnen de omheining van in werking zijnde petrochemische bedrijven
125.01.00 Bosontginningen +0,61 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,61 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,61 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +1,05 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding SWT
127.00.00 Handel in brandstoffen --- Nieuwe functieclassificatie en nieuwe minimumlonen - cao 20/12/2018
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +0,66 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
130.00.00 Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf --- Indexatie van de toeslag voor maaltijden
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,65 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +0,65 % Minimum- en effectieve lonen

133.02.00

133.03.00

Rook-, pruim- en snuiftabak

Sigaren- en sigarillo's

+0,65% Minimum- en effectieve lonen
+0,20EUR Minimum- en effectieve lonen-Nationaal akkoord 2019-2020
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +1,19 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel VVM --- Toekenning van geschenkcheque
140.02.00 Taxi's --- Toekenning van de anciënniteitspremie aan de autobestuurders
Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs +2 % Minimum- en effectieve lonen en ARAB-vergoeding van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs
140.03.00 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden +2,1 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en diverse premies
140.04.00 Grondafhandeling op luchthavens +2,21 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
140.05.00 Verhuizing --- Toekenning van de anciënniteitspremie
142.01.00 Terugwinning van metalen +2,21 % Minimum- en effectieve lonen
142.04.0 Terugwinning van allerlei producten +2,21 % Minimum- en effectieve lonen
144.00.00 Landbouw +2,1 % Minimum- en effectieve lonen, forfaitaire premie en vergoeding voor werkkledij
145.01.00 Bloementeelt +2,1 % Minimum- en effectieve lonen, forfaitaire premie en vergoeding voor werkkledij
145.02.00 Druiventeelt +2,1 % Minimum- en effectieve lonen, forfaitaire premie en vergoeding voor werkkledij
145.03.00 Boomkwekerijen +2,1 % Minimum- en effectieve lonen, forfaitaire premie en vergoeding voor werkkledij
145.04.00 Ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen +2,1 % Minimum- en effectieve lonen, vergoeding huisvesting, forfaitaire premie en eetmalen en voor werkkledij
145.05.00 Fruitteelt +2,1 % Minimum- en effectieve lonen, forfaitaire premie en vergoeding voor werkkledij
145.06.00 Groenteteelt en teelt van tuinbouwzaden +2,1 % Minimum- en effectieve lonen, forfaitaire premie  en vergoeding voor werkkledij
145.07.00 Paddestoel- en truffelteelt +2,1 % Minimum- en effectieve lonen, forfaitaire premie en vergoeding voor werkkledij
146.00.00 Bosbouwbedrijf +1,05 % Minimum- en effectieve lonen
149.01.00 Elektriciens : installatie en distributie +2,21 % Minimum- en effectieve lonen
200.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden +2,16 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (behalve 202.01) +1 % Minimum- en effectieve wedden, gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen en bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
216.00.00 Notarisbedienden +0,74 % Minimum- en effectieve wedden
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid +2,1 % Minimum- en effectieve wedden
--- Toekenning van ecocheques
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +1,19 % Minimum- en effectieve wedden
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +1,26 % Minimum- en effectieve wedden beperkt tot de verhoging van de eindewedde van klasse 8
302.00.00 Hotelbedrijf +2,104 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, bedrag van de flexibiliteitstoeslag (cateringbedijven), loontoeslag voor nachtprestaties en vergoedingen voor werkuniformen
306.00.00 Verzekeringswezen +2,20787 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
309.00.00 Beursvennootschappen +0,4453 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,45 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen --- Toekenning van ecocheques 2018 (in de loop van 2019)
--- Toekenning van de jaarlijkse premie 2018 (in de loop van 2019)
319.02.00 Opvoedings- en huisvestings inrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en Duiststalige Gemeenschap - Inrichtingen en diensten van de jeugdzorg --- Nieuwe beroepsclassificatie en barema's - cao 28/03/2019
323.00.00 Beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden +2,16 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf + 1,1 % Basisbarema's en effectieve lonen voor de gebaremiseerde werknemers die op 01/01/2020 onder arbeidsovereenkomst zijn - CAO van 13/01/2020
106,01 % Percentage toe te passen op het barema
329.02.00 Socio-cultureel sector voor Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest --- Aanpassing vergoeding voor reiskosten
331.00.10 Gezinsopvang - Kinderbegeleider in de gezinsopvang --- Vaststelling van een nieuwe barema - CAO 08/02/2019
333.00.00 Toeristische attracties +2,16 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en het sectoraal minimumloon
336.00.00 Vrije beroepen +1,2 % met een maximum van 40 EUR Voor de werknemers van de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het maandloon hoger is dan het minimum maandloon; mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon die in 2018 op ondernemingsvlak zijn toegekend - cao 29/11/2017
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +0,66 % Minimum- en effectieve lonen van de arbeiders
Bedienden +2,16 % Minimum- en effectieve wedden van de bedienden
341.00.00 Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten +2,16 % Minimum- en effectieve bezoldigingen