Loonaanpassingen op 1 september 2019

23.01.2020

Juli 2019 Augustus 2019 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 108,96 108,94 -0,02
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 109,07 109,07 +0
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 106,81 106,83

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.08.00.00.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +0,17 EUR Minimum en effectieve lonen. CAO 21/10/2019
--- Toekenning van een eenmalige inhaalpremie. CAO 21/10/2019

109.00.00.00.00

109.00.00.03.00

Kleding- en confectiebedrijf +0,85 % Minimum en effectieve lonen - in functie van de verhoging toegepast op de maaltijdcheques - Sectoraal akkoord 2019-2020.
---

Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques met 0,50 EUR.

-  In de ondernemingen waar het maximum toegelaten bedrag van 8 EUR al bereikt is, OFWEL worden de effectieve en minimum brutolonen ter compensatie verhoogd met 1,1% in plaats van 0,85% met ingang van 1 september 2019, OFWEL worden

gelijkwaardige voordelen toegekend.

- In de ondernemingen waar deze verhoging van maaltijdcheques niet volledig onder de vorm van maaltijdcheques kan worden toegekend, OFWEL worden de

effectieve en minimum brutolonen verhoogd met een percentage dat het uitstaande saldo van het 1,1% vertegenwoordigt met ingang van 1 september 2019, OFWEL worden gelijkwaardige voordelen toegekend.

- In de ondernemingen die tenten vervaardigen, behandelen, herstellen, onderhouden, verhuren, plaatsen of er handel in drijven en die nog geen maaltijdcheques toekennen en die al eerder de verhoging van de maaltijdcheque omgezet hebben, moet een gelijkwaardig voordeel voor de verhoging van de maaltijdcheque met 0,50 EUR toegekend worden op 1 september 2019. - CAO van 26/06/2019.

110.00.00 Textielverzorging +0,10 EUR Minimum en effectieve lonen - CAO van 26/06/2019.
---

Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques.

In de ondernemingen waar deze verhoging van de maaltijdcheque niet mogelijk is omdat het maximumbedrag van 8 EUR zoals voorzien in de socialezekerheidsreglementering reeds bereikt is, worden de effectieve en baremieke brutolonen ter compensatie verhoogd met 1,1% in plaats van 0,10 EUR met ingang van 1 september 2019.

114.00.00 Steenbakkerij --- Toekenning van ecocheques.
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 106,83 % Percentage toe te passen op het basisuurloon.
120.00.00 Textielnijverheid +0,14 EUR Minimum en effectieve lonen - algemene nationale CAO van 02/07/2019.
120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,90% Minimum en effectieve lonen - algemene nationale CAO van 09/10/2019
140.05.00 Verhuizing +1,1 % Minimum en effectieve lonen. Niet van toepassing op het garagepersoneel. (Protocolakkoord 2019-2020).
200.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden +1,1 %

Minimum en effectieve lonen.

De verhoging van de effectieve maandlonen niet van toepassing is op  de werkgevers die vallen onder het toepassingsgebied van de bijzondere regeling, en op de bedienden die in de periode 2019-2020 effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen in koopkracht krijgen die gelijkwaardig zijn. - Sectoraal akkoord 2019-2020.

214.00.00 Bedienden van de textielnijverheid +26 EUR Minimum- en effectieve wedden (enkel toepasselijk op de bedienden waarvan de functie beantwoordt aan de criteria van één van de zes categorieën waarvan sprake in de functieclassificatie) - CAO 2/7/2019
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +0,85 % Minimum en effectieve wedden OF minimum en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum - van de gebaremiseerde bedienden - in functie van de verhoging toegepast op de maaltijdcheques - Sectoraal akkoord 2019-2020.
---

Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques van de bedienden met 0,50 EUR.

-  In de ondernemingen waar het maximum toegelaten bedrag van 8 EUR al bereikt is, OFWEL worden de effectieve en minimum brutolonen ter compensatie verhoogd met 1,1% in plaats van 0,85% met ingang van 1 september 2019, OFWEL worden

gelijkwaardige voordelen toegekend.

- In de ondernemingen waar deze verhoging van maaltijdcheques niet volledig onder de vorm van maaltijdcheques kan worden toegekend, OFWEL worden de

effectieve en minimum brutolonen verhoogd met een percentage dat het uitstaande saldo van het 1,1% vertegenwoordigt met ingang van 1 september 2019, OFWEL worden gelijkwaardige voordelen toegekend. - Sectoraal akkoord 2019-2020.

216.00.00 Notarisbedienden +0,32 % Minimum en effectieve wedden.
309.00.00 Beursvennootschappen +0,0281 % Minimum en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum.
310.00.00 Banken +0,03 % Minimum en effectieve bezoldigingen.
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 106,83 % Percentage toe te passen op het barema.
327.01.00

Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen,

de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven -Omkaderingspersoneel in de beschutte werkplaatsen

--- Jaarlijkse premie voor het omkaderingspersoneel in de beschutte werkplaatsen.
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - Niet-IFIC barema's --- Premies met betrekking tot de titels en bekwaamheden
330.01.20 Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden --- Premies met betrekking tot de titels en bekwaamheden