Loonaanpassingen op 1 maart 2019

27.02.2019

Januari 2019 Februari 2019 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 108,17 108,52 +0,35
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 108,50 108,78 +0,28
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 106,25 106,38

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen
107.00.00 Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters +2 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
116.00.00 Scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 106,38 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel +2 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
202.01.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven +2 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve wedden van de bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies
216.00.00 Notarisbedienden --- Toekenning van ecocheques
306.00.00 Verzekeringswezen --- Toekenning van ecocheques
309.00.00 Beursvennootschappen +0,349 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,35 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 106,38 % Percentage toe te passen op het barema