Loonaanpassingen op 1 februari 2019

31.01.2019

December 2018 Januari 2019 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 108,22 108,17 -0,05
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 108,45 108,50 +0,05
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 106,01 106,25

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
112.00.00 Garagebedrijf +2,23 % Minimum- en effectieve lonen en vergoedingen bij stand-by regeling
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 106,25 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
139.00.00 Binnenscheepvaart +2 % Minimum- en effectieve lonen (behalve voor de sleepdiensten en voor de ondernemingen die schepen assisteren op toegangswegen naar en van de havens)
140.01.01 Geregeld vervoer - Garagepersoneel +2,23 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.02

Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel

+2,23 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel +2,23 % Minimum- en effectieve lonen
140.05.00

Verhuizing - Garagepersoneel

+2,23 % Minimum- en effectieve lonen
142.03.00 Terugwinning van papier +2 % Minimum- en effectieve lonen
149.02.00 Koetswerk +2,23 % Minimum- en effectieve lonen
149.03.00 Edele metalen +2,23 % Minimum- en effectieve lonen
149.04.00 Metaalhandel +2,23 % Minimum- en effectieve lonen en vergoedingen bij stand-by regeling
223.00.00 Nationaal Paritair Comité voor de sport - Betaalde voetbalspeler --- Toekenning van de jaarlijkse premie
Betaalde voetbaltrainer --- Toekenning van de jaarlijkse premie
312.00.00 Warenhuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen en bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 106,25 % Percentage toe te passen op het barema