Loonaanpassingen op 1 mei 2019

08.05.2020

Maart 2019 April 2019 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 108,85 108,91 +0,06
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 109,04 108,98 -0,06
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 106,52 106,65

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen en premies
102.03.00 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen en premies
105.00.00 Non-ferro metalen +2,07 % Basisuurlonen, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, en de baremieke lonen, gewaarborgd minimumloon en bestaanszekerheidsvergoedingen (tijdelijke werkloosheid en ziekte)
+1,1 % Gewaarborgd minimumloon, de basisuurlonen, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies en bestaanszekerheidsvergoedingen (tijdelijke werkloosheid); een ondernemings-cao kan ten laatste op 15/07/2019 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - cao 05/07/2019
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 106,65 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
124.00.00 Bouwbedrijf --- Toekenning van ecocheques
216.00.00 Notarisbedienden +0,76 % Minimum- en effectieve wedden
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen +2,07 % Basiswedden, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, evenals de baremieke wedden van toepassing in de ondernemingen EN Gewaarborgd minimumwedde
+1,1 % Sectorale weddeschaal
+1,1 % Effectieve wedden indien het ondernemingsoverleg omtrent de enveloppe niet tot overeenstemming leidt tegen 31/07/2019 - CAO 3/09/2019
--- Nieuw bedrag voor het gewaarborgd minimumloon - CAO 03/09/2019
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, vergoeding voor nachtarbeid, vergoeding voor arbeidskledij en maandelijkse sectoreigen premie
309.00.00 Beursvennootschappen +0,2538 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,25 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 106,65 % Percentage toe te passen op het barema
327.01.00 Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven --- Toekenning van ecocheques