Loonaanpassingen op 1 april 2019

18.04.2019

Februari 2019 Maart 2019 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 108,52 108,85 +0,33
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 108,78 109,04 +0,26
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 106,38 106,52

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritaire comités Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN Premies
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +1,22 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 106,52 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +1,22 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 Bouwbedrijf +0,61515 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Vergoedingen voor kost en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,61 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,61 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,61 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +0,62 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum EN aanvullende vergoeding SWT
127.00.00 Handel in brandstoffen +2,118685 % Verblijfsvergoedingen
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +0,57 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,56 % Minimum- en effectieve lonen EN dagvergoedingen voor voeding en huisvesting EN scheidingsvergoeding
133.00.00 Tabaksbedrijf +0,56 % Minimum- en effectieve lonen
143.00.00 Zeevisserij +1,2259 % Minimum- en effectieve lonen
Pakhuizen --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 150 EUR
146.00.00 Bosbouwbedrijf +0,62 % Minimum- en effectieve lonen
148.00.00 Bont en kleinvel +1,22 % Minimum- en effectieve lonen
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel --- Toekenning van een jaarlijkse premie (premie of ecocheques)
202.01.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven --- Toekenning van een jaarlijkse premie (premie of ecocheques)
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +1,22 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
216.00.00 Notarisbedienden +2,1187 % Jaarlijkse premie betaald in april
219.00.00 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing +2,12 % Minimum- en effectieve wedden
319.02.00 Opvoedings- en huisvestings inrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en Duiststalige Gemeenschap - Inrichtingen en diensten van de jeugdzorg --- Herwaardering van het barema voor opvoeder klasse I - cao 28/03/2019
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 106,52 % Percentage toe te passen op het barema
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +0,57 % Minimum- en effectieve lonen