Loonaanpassingen op 1 oktober 2010

21.10.2010

Augustus 2010 September 2010 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 113,89 114,25 +0,36
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 112,94 113,29 +0,35
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 112,82 112,96

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +1,42 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 112,96 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand
124.00.00 Bouwbedrijf +0,57538 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoeding voor kost en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,57 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,57 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,57 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +0,58 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding brugpensioen
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,53 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,53 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,53 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,53 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,53 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,52 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +0,52 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,52 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) +2 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vervoermaatschappij Wallonië (SRWT) +2 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel +2,20 % Minimum- en effectieve lonen
143.00.00 Zeevisserij +1,2368 % Minimum- en effectieve lonen
146.00.00 Bosbouwbedrijf +0,57 % Minimum- en effectieve lonen
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve lonen
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden (uitgestelde indexatie van 01.05.2010)
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +1,42 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
225.00.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve lonen
302.00.00 Hotelbedrijf --- Aanpassing van de lonen voor het personeel op bedieningsgeld
304.00.00 Vermakelijkheidsbedrijf +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
318.01.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding voor de schoonmaak en het onderhoud van de werkkledij
318.02.00 Werknemers tewerkgesteld in het kader van dienstencheques +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.01.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.02.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
322.01.00 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen van de werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst dienstencheques
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 112,96 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vl Gem of door de Vl Gemeenschapscomm & de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vl Gem - Sociale werkplaatsen - Omkaderingspersoneel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.00.00 Socio-cultureel sector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.01.00 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.02.00 Socio-culturele sector voor Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.03.00 Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.03.00 Inrichtingen voor Tandprothesen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
331.00.10 Kinderopvang +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon