Loonaanpassingen op 1 augustus 2010

02.08.2010

Juni 2010 Juli 2010 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 113,77 113,82 +0,05
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 112,74 112,86 +0,12
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 112,48 112,67

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
104.00.00 Ijzernijverheid +2 % Effectieve lonen en Gewaarborgd minimummaandloon
115.00.00 Glasbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 112,67 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen - vanaf de 1ste maandag van de maand
140.02.00 Garages verbonden aan een taxi- en taxi-bestelwagenonderneming +2 % Minimum- en effectieve lonen
142.02.00 Terugwinning van lompen +2 % Minimum- en effectieve lonen - vanaf de 1e maandag van de maand
210.00.00 Bedienden van de ijzernijverheid +2 % Effectieve wedden van de gebaremiseerde bedienden
211.00.00 Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel +2 % Minimum- en effectieve wedden
216.00.00 Notarisbedienden +2,1542 % Jaarlijkse premie
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 112,67 % Percentage toe te passen op het basisuurloon