Loonaanpassingen op 1 april 2010

02.05.2012

Februari 2010 Maart 2010 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 112,52 112,94 +0,42
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 111,90 112,11 +0,21
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 111,24 111,58

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf -0,13 % Minimum- en effectieve sectorale lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 111,58 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,55 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 Bouwbedrijf --- Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting
127.00.00 Handel in brandstoffen --- Aanpassing van de forfaitaire verblijfsvergoeding
139.00.00 Binnenscheepvaart +2 % Minimum- en effectieve lonen (behalve voor de sleepdiensten en voor de ondernemingen die schepen assisteren op toegangswegen naar en van de havens)
140.02.00 Taxi's - Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs +2% Minimum- en effectieve lonen en ARAB-vergoeding van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs
142.03.00 Terugwinning van papier +2 % Minimum- en effectieve lonen
143.00.00 Zeevisserij +0,1796 % Minimum- en effectieve lonen
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf -0,13 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
219.00.00 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing +0,18 % Minimum- en effectieve wedden
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +1,4 % Minimum- en effectieve wedden beperkt tot de eindewedde van klasse 8
227.00.00 Audiovisuele sector +2 % Minimum- en effectieve wedden