Loonaanpassingen op 1 december 2010

19.07.2011

Oktober 2010 November 2010 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 114,41 114,55 +0,14
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 113,46 113,55 +0,09
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 113,14 113,31

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden +1 % Effectieve lonen - CAO 24/03/2010 (voor de werknemers van de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het loon hoger is dan GMMI - mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon en/of andere voordelen die in 2009-2010 op ondernemingsvlak zijn toegekend)
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.06.00 Grint- en zandexploitaties +2 % Minimum- en effectieve lonen
113.00.00 (met uitzondering van PSC 113.04) Ceramiekbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 113,31 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen - vanaf de 1ste maandag van de maand
+0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen - vanaf de 1ste maandag van de maand (overdraag van de indexatie van april 2010 - CAO 2/09/2009)
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
225.00.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs - Franse Gemeenschap en Duitstalige Gemeenschap --- Aanpassing van de wedden voor de codes 122 en 358
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 113,31 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
336.00.00 Vrije beroepen +1 % Effectieve lonen - CAO 01/07/2010 (voor de werknemers van de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het loon hoger is dan GMMI - mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon en/of andere voordelen die in 2009-2010 op ondernemingsvlak zijn toegekend, en met een maximum van verhoging van 25 EUR op maandbasis)