Loonaanpassingen op 1 november 2010

28.10.2010

September 2010 Oktober 2010 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 114,25 114,41 +0,16
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 113,29 113,46 +0,17
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 112,96 113,14

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 113,14 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
140.05.00 Verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten --- Verwijderingsvergoeding en verblijfsvergoeding
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +1,4 % Minimum- en effectieve wedden beperkt tot de eindewedde van klasse 8
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,28 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,2836 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,28 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 113,14 % Percentage toe te passen op het basisuurloon