Loonaanpassingen op 1 september 2010

01.03.2011

Juli 2010 Augustus 2010 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 113,82 113,89 +0,07
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 112,86 112,94 +0,08
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 112,67 112,82

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
000.00.00 Nationale Arbeidsraad +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
--- Toevoeging nieuwe categorie (22 jaar - 2  jaar anc.)CAO van 24/03/2010 (nr 99262)
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen
Premies
112.00.00 Garagebedrijven --- Nieuwe beroepsclassificatie (CAO 22/04/2010)
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +2 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 112,82 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
124.00.00 Bouwbedrijf --- Vergoedingen voor industriële leerlingen
127.00.00 Handel in brandstoffen +2 % Minimum- en effectieve lonen
127.02.00 Handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen +2 % Minimum- en effectieve lonen
140.02.00 Taxis (chauffeurs) +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
140.01.01
140.01.02
140.01.03
140.05.00
Vervoer en logistiek - garagepersoneel --- Nieuwe beroepsclassificatie (CAO 22/04/2010)
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren +2 % GMMI: Aanpassing voor bedienden van 22 jaar met 1 jaar anciënniteit
216.00.00 Notarisbedienden +1,02 % Minimum- en effectieve wedden
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,3 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,3023 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,3 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Studentenlonen
322.00.00 Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren +2 % Minimumbezoldigingen van de uitzendkrachten inzake invoeginterim voor de periodes gedurende dewelke deze uitzendkrachten niet ter beschikking worden gesteld van een gebruiker
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 112,82 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie & sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Beschutte werkplaatsen (Omkaderingspersoneel + Productiepersoneel) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.03.00 Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
330.01.20 Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
330.01.30 Thuisverpleging +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
330.01.55 Diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
330.04.00 Overige diensten en instellingen, exclusief de inrichtingen voor tandprothesen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
332.00.10 Kinderopvang (Franse gemeenschap, Wallonië-Brussel) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
332.00.20 Plannings familiaux, centres de service social, services de santé mentale, centre de coordination de soins et services à domicile, télé-accueil, services d'aide aux justiciables et services d'aide aux détenus, services de promotion de la santé à l'école +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
336.00.00 Paritair Comité voor de vrije beroepen +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
--- Toevoeging nieuwe categorie (22 jaar - 2  jaar anc.)
CAO van 01/07/2010 (nr 100480)
--- Toevoeging nieuwe categorie (22 jaar - 2  jaar anc.)
CAO van 01/07/2010 (nr 100480)