Loonaanpassingen op 1 februari 2010

28.02.2011

  December 2009 Januari 2010 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 111,54 112,05 +0,51
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 110,96 111,36 +0,40
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 110,70 110,93  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
112.00.00 Garagebedrijf -0,31 % Minimum- en effectieve lonen en vergoedingen bij stand-by regeling
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 110,93 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
140.01.00 Openbare autobusdiensten - Garagepersoneel -0,31 % Minimum- en effectieve lonen
140.02.00 Bijzondere autobusdiensten - Garagepersoneel -0,31 % Minimum- en effectieve lonen
140.03.00 Autocarondernemingen - Garagepersoneel -0,31 % Minimum- en effectieve lonen
140.04.00 Goederenvervoer ten lande voor rekening van derden - Garagepersoneel --- Jaarlijkse aanpassing van het loon tot op het niveau van het PC 112 (garagebedrijf)
-0,31 % Effectieve lonen
140.05.00 Verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten - Garagepersoneel -0,31 % Minimum- en effectieve lonen en vergoedingen bij stand-by regeling
140.09.00 Goederenbehandeling voor rekening van derden - Garagepersoneel --- Jaarlijkse aanpassing van het loon tot op het niveau van het PC 112 (garagebedrijf)
-0,31 % Effectieve lonen
149.02.00 Koetswerk -0,31 % Minimum- en effectieve lonen
149.03.00 Edele metalen -0,31 % Minimum- en effectieve lonen
149.04.00 Metaalhandel -0,31 % Minimum- en effectieve lonen en vergoedingen bij stand-by regeling