Loonaanpassingen op 1 februari 2012

15.05.2012

December 2011 Januari 2012 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 119,01 119,88 +0,87
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 117,52 118,25 +0,73
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 117,15 117,53

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
000.00.00 Nationale Arbeidsraad +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden +2 % Minimumlonen
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen
Premies
105.00.00 Non-ferro metalen +2 % Aanvullende werkloosheidstoeslag bij volledige werkloosheid
112.00.00 Garagebedrijf +0,3 % Minimum- en effectieve lonen (CAO 29/09/2011)
+3,27 % Minimum- en effectieve lonen en vergoedingen bij stand-by regeling
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +2 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 117,53 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand
124.00.00 Bouwbedrijf +2 % Vergoedingen voor industriële leerlingen
127.00.00 Handel in brandstoffen +2 % Minimum- en effectieve lonen
127.02.00 Handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen +2 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.01 Geregeld vervoer - Garagepersoneel +0,3 % Minimum- en effectieve lonen (CAO 20/10/2011)
+3,27 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel +0,3 % Minimum- en effectieve lonen (CAO 20/10/2011)
+3,27 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel +0,3 % Minimum- en effectieve lonen (CAO 20/10/2011)
+3,27 % Minimum- en effectieve lonen
140.02.00 Garages verbonden aan een taxi- en taxi-bestelwagenonderneming +2 % Minimum- en effectieve lonen
Taxis +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen van de chauffeurs
140.05.00 Verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten - Garagepersoneel +0,3 % Minimum- en effectieve lonen (CAO 20/10/2011)
+3,27 % Minimum- en effectieve lonen
149.02.00 Koetswerk +3,27 % Minimum- en effectieve lonen
149.03.00 Edele metalen +3,27 % Minimum- en effectieve lonen
149.04.00 Metaalhandel +0,3 % Minimum- en effectieve lonen (Akkoord 2011-2012)
+3,27 % Minimum- en effectieve lonen en vergoedingen bij stand-by regeling
211.00.00 Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel +2 % Minimum- en effectieve wedden
223.00.00 Sport --- Getrouwheidspremie
310.00.00 Banken --- Studentenbarema's
315.01.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaarsector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
324.00.00 Diamantnijverheid en -handel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (beperkt tot de verhoging voor de "grofbranche") vanaf de 1ste maandag welke volgt op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het indexcijfer dat tot de aanpassing aanleiding geeft
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 117,53 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Beschutte werkplaatsen:Omkaderings- en productiepersoneel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.03.00 Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 157,69 %)
330.01.20 Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 157,69 %)
330.01.30 Thuisverpleging - arbeiders +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 157,69 %)
330.01.41 Autonome revalidatiecentra in het vlaamse Gewest of NL centra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 157,69 %)
330.01.42 Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige centra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 157,69 %)
330.01.55 Diensten voor bloed van het Rode Kruis van België +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 157,69 %)
330.02.00 Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en –diensten erkend door de Gemeenschap. Gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 157,69 %)
330.03.00 Tandprothesen +0,3 % Minimum- en effectieve bezoldigingen - CAO 17/02/2012
330.04.00 Overige diensten en instellingen, exclusief de inrichtingen voor tandprothesen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 157,69 %)
332.00.10 Kinderopvang (Franse gemeenschap, Wallonië-Brussel) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 157,69 %)
332.00.20 Planning familiaux, centres de service social, services de santé mentale, centre de coordination de soins et services à domicile, télé-accueil, services d'aide aux justiciables, aide sociale aux détenus, services de promotion de la santé à l'école (Franse gemeenschap, Wallonië-Brussel) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 157,69 %)
336.00.00 Paritair Comité voor de vrije beroepen +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen