Loonaanpassingen op 1 november 2012

19.11.2012

September 2012 Oktober 2012 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 121,57 121,79 +0,22
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 119,52 119,87 +0,35
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 119,30 119,52

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen --- Toekenning van de premie van de patroonheilige
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant --- Toekenning van geschenkcheque van 35 EUR
104.00.00 Ijzernijverheid +2 % Effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon
115.00.00 Glasbedrijf (behalve 115.03.00 en 115.09.00) +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 119,52 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand
140.02.00 Taxiondernemingen en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur - Garagepersoneel +2 % Minimum- en effectieve lonen
140.05.00 Verhuizing --- Verwijderingsvergoeding en verblijfsvergoeding
142.02.00 Terugwinning van lompen +2 % Minimum- en effectieve lonen vanaf de 1e maandag van de maand
149.01.00 Elektriciens: installatie en distributie --- Toekenning van ecocheques
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven --- Toekenning van de premie van de patroonheilige
210.00.00 Bedienden van de ijzernijverheid +2 % Effectieve wedden van de gebaremiseerde bedienden
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,26 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,26 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,26 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen et gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten - Waardevervoer +0,3 EUR Minimumlonen van de arbeiders - CAO 11/10/2011
+48,1 EUR Minimumwedden van de bedienden - CAO 11/10/2011
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 119,52 % Percentage toe te passen op het barema
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.20 Service-flats --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/laatste kwartaal)
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/laatste kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorginstehuizen en dagverzorgingscentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.50 Initiatieven voor Beschut wonen, Wijkgezondheidscentra en Diensten voor het bloed van het Rode Kruis van Belgie --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)