Loonaanpassingen op 1 december 2012

28.09.2015

Oktober 2012 November 2012 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 121,79 121,65 -0,14
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 119,87 119,95 +0,08
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 119,52 119,70

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
000.00.00 Nationale Arbeidsraad +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen (basisloonschaal gebracht op 108,24 %)
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden +2 % Minimumlonen
+4 % Effectieve lonen van de arbeiders van de ondernemingen waarin geen regeling voor loonindexering bestaat en van wie het uurloon hoger is dan het barema mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon en/of andere nieuwe of verhoogde voordelen die in 2011-2012 op ondernemingsvlak zijn toegekend - CAO 25/11/2011
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen --- Toekenning van cadeaucheques
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen --- Toekenning van de premie voor het feest van Sinte Barbara
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant - Provincie Luik +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
--- Toekenning van de premie voor het feest van Sinte Barbara
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant - Rest van het land +1 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van een geschenkcheque voor het feest van Sinterklaas
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen --- Toekenning van de premie voor het feest van Sinte Barbara
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk --- Toekenning van een geschenkcheque voor het feest van Sinte Barbara EN van de anciënniteitpremie
105.00.00 Non-ferro metalen +2 % Aanvullende werkloosheidstoeslag bij volledige werkloosheid
112.00.00 Garagebedrijf --- Toekenning van ecocheques
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +2 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
115.09.00 Aanvullende bedrijfsector glas +2 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
116.00.00 Scheikundige nijverheid - Nationaal minimum +0,03 EUR (40 u/week) Minimumuurloon vanaf 12 maanden ervaring - Nationaal akkoord 2011-2012
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 119,7 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
119.00.00 Handel in voedingswaren --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 106,33 EUR
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen - vanaf de 1ste maandag van de maand
120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen --- Toekenning van cadeaucheques
124.00.00 Bouwbedrijf +2 % Vergoedingen voor industriële leerlingen
127.00.00 Handel in brandstoffen +2 % Minimum- en effectieve lonen
127.02.00 Handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen +2 % Minimum- en effectieve lonen
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken --- Toekenning van de jaarlijkse premie
140.01.01 Geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
Geregeld vervoer - Rijdend personeel (SRWT) --- Toekenning van geschenkencheques Sinterklaas
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van geschenkcheques
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.02.00 Taxi-ondernemingen +2 % Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen van de chauffeurs
--- Toekenning van cadeaucheques
140.03.00 Autocarondernemingen - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.04.00 Grondafhandeling op luchthavens --- Toekenning van ecocheques of geschenkcheques
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van ecocheques
144.00.00 Landbouw --- Toekenning van ecocheques
145.00.00 Tuinbouwbedrijf --- Toekenning van ecocheques
149.02.00 Koetswerk --- Toekenning van ecocheques
149.04.00 Metaalhandel --- Toekenning van ecocheques
202.00.00 (PSC 202.01 uitgez.) Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen (enkel de bedragen van het GMMI van de NAR)
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven --- Toekenning van geschenkcheques
211.00.00 Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel +2 % Minimum- en effectieve wedden
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, vervoer en aanverwante bedrijfstakken +1,4 % Minimum- en effectieve wedden beperkt tot de eindewedde van klasse 8
--- Toekenning van ecocheques
301.00.00 Havenbedrijf +1,6 % Basisminimumlonen (arbeiders) - vanaf de morgenshift van de 7e dag na datum van bekendmaking v/h indexcijfer in het BS
302.00.00 Hotelbedrijf --- Toekenning van ecocheques
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen --- Toekenning van de koopkrachtpremie van 180 EUR en van ecocheques van 35 EUR
306.00.00 Verzekeringswezen --- Toekenning van de recurrente sectorpremie van 150 EUR
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen --- Toekenning van ecocheques
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie --- Toekenning van ecocheques
310.00.00 Banken --- Studentenlonen
--- Toekenning van de recurrente premie van 148,74 EUR
315.01.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaarsector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten - Administratieve en operationele bedienden --- Toekennning van een forfaitaire premie
319.00.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - Opvangcentra voor asielzoekers van het Rode Kruis - Vlaanderen - Humanitaire diensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - Erkend en/of gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN minimum gewaarborgd loon
324.00.00 Diamantnijverheid en -handel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (beperkt tot de verhoging voor de "grofbranche") - vanaf de 1ste maandag welke volgt op de bekendmaking in het BS van het indexcijfer dat tot de aanpassing aanleiding geeft
--- Toekenning van cadeaucheques
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 119,7 % Percentage toe te passen op het barema
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Beschutte werkplaatsen - Omkaderings- en productiepersoneel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.03.00 Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 160,84 %)
--- Toekenning van de attractiviteitspremie (1 X / laatste kwartaal)
330.01.20 Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 160,84 %)
Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1 X / laatste kwartaal)
Serviceflats --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1 X / laatste kwartaal)
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1 X / laatste kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 160,84 %)
--- Toekenning van de attractiviteitspremie (1 X / laatste kwartaal)
330.01.41 Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 160,84 %)
--- Toekenning van de attractiviteitspremie (1 X / laatste kwartaal)
330.01.42 Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 160,84 %)
--- Toekenning van de attractiviteitspremie (1 X / laatste kwartaal)
330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen, wijkgezondheidscentra en diensten voor bloed van het Rode Kruis van België +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 160,84 %)
--- Toekenning van de attractiviteitspremie (1 X / laatste kwartaal)
330.02.00 Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschalen gebracht op 160,84 %)
330.04.00 Restsectoren (alle instellingen uitgezonderd de instellingen met specifieke CAO's) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 160,84 %)
--- Toekenning van de attractiviteitspremie (1 X / laatste kwartaal)
Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk en gezondheidscentra +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 160,84 %)
Instellingen gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 160,84 %)
331.00.10 Kinderopvang - Kinderopvang onder toezicht van Kind en Gezin +2 % Minimum en effectieve bezoldigingen (basisloonschalen gebracht op 160,84 %)
332.00.10 Kinderopvang (Franse Gemeenschap, Wallonië-Brussel) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 160,84 %)
332.00.20

Plannings familiaux, centres de service social, services de santé mentale, centre de coordination de soins et services à domicile, télé-accueil, services d'aide aux justiciables

 

Institutions subventionnées par la COCOF de la région de Bruxelles-capitale

+2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 160,84 %)

Services de promotion de la santé à l'école

 

Equipes SOS-enfants

 

Aide sociale aux détenus

 

Espaces rencontres

+2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 160,84 %)
336.00.00 Vrije beroepen +2 % Minimum maandinkomen
+4 % (max. 100 EUR) Effectieve bezoldigingen van de werknemers van de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het loon hoger is dan het barema mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon en/of andere voordelen die in 2011-2012 op ondernemingsvlak zijn toegekend - CAO 03/05/2012