Loonaanpassingen op 1 maart 2012

03.05.2012

Januari 2012 Februari 2012 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 119,88 120,59 +0,71
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 118,25 118,97 +0,72
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 117,53 118,04

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.06.00 Grint- en zandexploitaties +2 % Minimum- en effectieve lonen
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
113.00.00 Ceramiekbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
116.00.00 Scheikundige nijverheid - Kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg --- Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques - CAO 29/06/2011
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 118,04 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.01.00 Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers +0,25% Minimum- en effectieve lonen - CAO 24/01/2012
120.02.00 Vlasbereiding +0,0744 EUR Minimum- en effectieve uurlonen - vanaf de 1ste maandag van de maand
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vlaamse vervoermaatschappij (VVM) +2 % Minimum- en effectieve lonen
Geregeld vervoer - Rijdend personeel - Vervoermaatschappij Wallonië (SRWT) +2 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve lonen
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
216.00.00 Notarisbedienden --- Ecocheques - CAO 13/10/2011
225.00.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve wedden
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, vervoer en aanverwante bedrijfstakken +1,4 % Minimum- en effectieve wedden beperkt tot de eindewedde van klasse 8
301.00.00 Havenbedrijf +1,6 % Basisminimumlonen (arbeiders) - vanaf de morgenshift van de 7e dag na datum van bekendmaking v/h indexcijfer in het BS
304.00.00 Vermakelijkheidsbedrijf +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
306.00.00 Verzekeringswezen --- Ecocheques - CAO 10/10/2011
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Aanpassing minimumbezoldigingen - CAO 29/03/2012
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,76 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,7597 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,76 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Aanpassing van de premies
318.01.00 Gezins- en bejaardenhulpen van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding voor de schoonmaak en het onderhoud van de werkkledij
318.02.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap - Werknemers tewerkgesteld in het kader van dienstencheques +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.01.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 124,34 %)
319.02.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 157,69 %)
322.01.00 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding van de verplaatsingstijd
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 118,04 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Sociale werkplaatsen - Omkaderingspersoneel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 124,34 %)
329.00.00 Socio-cultureel sector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.01.00 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 124,34 %)
329.02.00 Socio-cultureel sector voor Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.03.00 Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties +2 % Gewaarborgd minimumloon
330.03.00 Inrichtingen voor tandprothesen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
331.00.10 Kinderopvang +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon