Loonaanpassingen op 1 april 2012

19.11.2012

Februari 2012 Maart 2012 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 120,59 120,85 +0,26
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 118,97 119,01 +0,04
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 118,04 118,44

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +1,43 % Minimum- en effectieve lonen
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques - Akkoord van Sociale Vrede 2011-2012

111.01.00

111.02.00

Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen en Ambachtelijke ondernemingen +0,3 % Minimumlonen en gewaarborgd minimumloon - Nationaal Akkoord 2011-2012
+0,3 % Effectieve lonen, indien voor 31 oktober 2011 geen ondernemingsoverleg wordt aangegaan omtrent de enveloppe of indien tegen 31 oktober 2011 het overleg op ondernemingsvlak niet uitmondt in een collectieve arbeidsovereenkomst - Nationaal Akkoord 2011-2012
+0,3 % De niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, tenzij hierover op ondernemingsvlak andersluidende conventionele afspraken bestaan - Nationaal Akkoord 2011-2012
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen - Nationaal Akkoord 2011-2012
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten +0,3 % Minimumlonen - Nationaal Akkoord 2011-2012
+0,3 % Basis- en effectieve uurlonen van de werklieden evenals de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, indien voor 31 oktober 2011 geen ondernemingsoverleg wordt aangegaan omtrent de enveloppe en indien tegen 31 oktober 2011 het overleg op ondernemingsvlak niet uitmondt in een collectieve arbeidsovereenkomst, tenzij hierover op ondernemingsvlak andersluidende conventionele afspraken bestaan - Nationaal Akkoord 2011-2012
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 118,44 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00 Voedingsnijverheid, behalve Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00) +0,3 % Minimum- en effectieve lonen; een ondernemings-CAO kan ten laatste op 01/11/2011 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - CAO 07/06/2011
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen vanaf de 1ste maandag van de maand
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +1,1 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 Bouwbedrijf +0,84332 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost- en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,84 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,84 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,84 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +1,31 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding brugpensioen
127.00.00 Handel in brandstoffen --- Aanpassing van de forfaitaire verblijfsvergoeding
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,93 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,93 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,93 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,93 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,93 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +1,4 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +0,93 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,93 % Minimum- en effectieve lonen
139.00.00 Binnenscheepvaart +2 % Minimum- en effectieve lonen (behalve voor de sleepdiensten en voor de ondernemingen die schepen assisteren op toegangswegen naar en van de havens)
+2 % Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
140.02.00 Ondernemingen van taxi's - Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs +2 % Minimum- en effectieve lonen en ARAB-vergoeding van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs
Taxiondernemingen en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur - Garagepersoneel --- Nieuwe minimumlonen - CAO 19/04/2012
140.08.00 Afhandeling op luchthavens +0,05 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 17/11/2011
142.03.00 Terugwinning van papier +2 % Minimum- en effectieve lonen
143.00.00 Zeevisserij +1,6042 % Minimum- en effectieve lonen
Pakhuizen --- Betaling van de jaarlijkse premie van 150 EUR
146.00.00 Bosbouwbedrijf +1,31 % Minimum- en effectieve lonen
148.03.00 Industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques - CAO 06/05/2011
148.05.00 Pelslooierijen --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques - CAO 06/05/2011
149.03.00 Edele metalen --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques - CAO 16/06/2011
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren +1 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid +0,3 % Minimumwedden en gewaarborgde minimum maandwedden - Nationaal Akkoord 2011-2012
+0,3 %

Effectieve wedden, indien voor 31 oktober 2011 geen ondernemingsoverleg wordt aangegaan over de aanwending enveloppe of indien tegen 31 oktober 2011 het overleg op ondernemingsvlak niet uitmondt in een collectieve arbeidsovereenkomst.

Uitzonderingen:

- de ondernemingen die al door een akkoord gedekt zijn voor de jaren 2011 en 2012;

- de ondernemingen die zich in de economische onmogelijkheid bevinden deze voordelen toe te passen;

- de ondernemingen getroffen door een ingrijpende reorganisatie en/of herstructurering.

(Nationaal Akkoord 2011-2012)

+0,3 % De niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, tenzij hierover op ondernemingsvlak andersluidende conventionele afspraken bestaan in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement - Nationaal Akkoord 2011-2012
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +1,43 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques - Akkoord van Sociale Vrede 2011-2012
219.00.00 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing +0,3 % Minimum- en effectieve wedden; een ondernemings-CAO kan ten laatste op 31/12/2011 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - Nationaal Akkoord 2011-2012
+3,29 % Minimum- en effectieve wedden
--- Verhoging van de dagvergoedingen en verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques - Nationaal Akkoord 2011-2012
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +10 EUR (pro rata voor deltijdse bedienden) Minimum- en effectieve wedden - CAO 29/06/2011
227.00.00 Audiovisuele sector +2 % Minimum- en effectieve wedden
302.00.00 Hotelbedrijf --- Nieuwe lonen voor het personeel op bedieningsgeld
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
320.00.00 Begrafenisondernemingen +10 EUR (maandbasis)

Minimum- en effectieve bezoldigingen

Indien de reële brutolonen op ondernemingsvlak minimum 20 EUR hoger liggen dan de minimumlonen van de sector, dan kan die verhoging vóór 1 februari 2012 via bedrijfsCAO omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel - CAO 21/10/2011

326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 118,44 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
329.02.00 Socio-culturele sector voor de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest - Socio-culturele sector die afhangen van de Franse Gemeenschap --- Verrekening van de te veel gestorte bedragen voor de periode 2010-2011 in het kader van het non-profitakkoord - CAO 27/02/2011