Loonaanpassingen op 1 juli 2016

28.09.2016

Mei 2016 Juni 2016 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 103,08 103,19 +0,11
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 103,77 103,74 -0,03
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 101,26 101,55

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.03.00 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.06.00 Grint- en zandexploitaties +2 % Minimum- en effectieve lonen
Witzandexploitaties uitgezonderd --- Betaling van de dienstjarenpremie
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen Premies
102.11.00 Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
106.01.00 Cementfabrieken --- Toekenning van ecocheques en geschenkcheques
111.01.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen +0,88 % Minimum- en effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen
111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Ambachtelijke ondernemingen +0,88 % Minimum- en effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten +0,88 % Minimum- en effectieve lonen
113.00.00 Ceramiekbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen
--- Eerste fase harmonisatie van de lonen voor de categorieën 1, 2 en 3 (Onderhoud) - CAO 30/11/2015
115.03.00 Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen --- Toekenning van ecocheques
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 101,55 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.00.00 Textielnijverheid en breiwerk +2 % Minimum- en effectieve lonen
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,9 % Minimum- en effectieve lonen
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +0,75 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
124.00.00 Bouwbedrijf +0,43215 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting en het studentenbarema
125.01.00 Bosontginningen +0,43 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,43 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques
125.03.00 Houthandel +0,43 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +0,65 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding brugpensioen
127.00.00 Handel in brandstoffen +0,88 % ARAB-vergoeding
--- Toekenning van ecocheques
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +0,59 % Uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,59 % Minimum- en effectieve lonen
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,59 % Minimum- en effectieve lonen
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,59 % Minimum- en effectieve lonen
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,59 % Minimum- en effectieve lonen
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,73 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.00.00 Tabaksbedrijf +0,57 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +0,88 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
Rijdend personeel - Vervoermaatschappij Wallonië (SRWT) --- Toekenning van een niet-recurrente bonus
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
+0,88 % ARAB-vergoeding van het rijdend personeel
140.02.00 Taxi's --- Toekenning van ecocheques
143.00.00 Zeevisserij - Pakhuizen --- Toekenning van ecocheques
144.00.00 Landbouw --- Betaling van de forfaitaire premie
145.00.00 Tuinbouwbedrijf --- Betaling van de forfaitaire premie
146.00.00 Bosbouwbedrijf +0,65 % Minimum- en effectieve lonen
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve lonen
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid +0,88 % Minimum- en effectieve wedden, gewaarborgde maandwedde en plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (met uitzondering van de ondernemingen van de provincie Limburg)
214.00.00 Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk +2 % Minimum- en effectieve wedden
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 4,18 % in bepaalde ondernemingen
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +0,88 % Minimum- en effectieve wedden
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen --- Betaling van de éenmalige premie
225.00.00 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs +2 % Minimum- en effectieve lonen
227.00.00 Audiovisuele sector --- Toekenning van ecocheques
302.00.00 Hotelbedrijf --- Nieuwe lonen voor het personeel op bedieningsgeld
304.00.00 Vermakelijkheidsbedrijf +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,61 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,6143 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,61 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Toekenning van ecocheques
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten --- Betaling van de jaarlijkse premie
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +0,15 EUR Minimumlonen van categorie II Kappers - CAO 04/06/2015
+0,25 EUR Minimumlonen van categorie III, IV en V Kappers - CAO 04/06/2015
+2,5 % Minimumbezoldigingen van de sector fitness categorie 3, 4, 6 en 7 - CAO 19/06/2014
317.00.00 Bewakings- en/of toezichtsdiensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques voor de administratieve bedienden
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques voor de arbeiders (behalve rijdend personeel waardevervoer en 8ste activiteit) en de operationele bedienden
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques voor de arbeiders en bedienden die de functie van waardevervoerder uitoefenen (rijdend personeel)
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques voor de arbeiders en bedienden die de functie van waardevervoerder uitoefenen (niet-rijdend personeel)
--- Verhoging van de forfaitair minimum ARAB-vergoeding (8ste activiteit)
318.01.00 Gezins- en bejaardenhulpen van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en vergoeding voor de schoonmaak en het onderhoud van de werkkledij
318.02.00 Gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.01.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 129,36%)
319.02.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
322.01.00 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en vergoeding van de verplaatsingstijd
--- Verhoging van de vergoeding voor het onderhoud van de werkkledij - CAO 06/06/2016
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 101,55 % Percentage toe te passen op het barema
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Sociale werkplaatsen - Omkaderingspersoneel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschaal gebracht op 129,36%)
329.00.00 Socio-cultureel sector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.01.00 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.02.00 Socio-cultureel sector voor Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.03.00 Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.03.00 Inrichtingen voor Tandprothesen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen(basisloonschaal gebracht op 129,36%)
331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trappen 2A en 3 +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon
331.00.20 Welzijns- en Gezondheidsinstellingen en -diensten - Ontwikkelingsstoornissen, tele-onthaalen vertrouwenscentra kindermishandeling +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon(basisloonschaal gebracht op 129,36%)
Centra voor geestelijke gezondheidszorg +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon(basisloonschaal gebracht op 164,06%)
Diensten en centra voor gezondheidspromotie en preventie, de ziekenfondsen uitgezonderd +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon(basisloonschaal gebracht op 129,36%)
337.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector --- Aanpassing van het gewaarborgd minimumloon voor persoonlijke assistenten die werden aangeworven met een arbeidsovereenkomst in het kader van een PAB (VAPH)
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +0,59 % Minimum- en effectieve lonen