Loonaanpassingen op 1 september 2016

06.09.2016

  Juli 2016 Augustus 2016 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 103,31 103,26 -0,05
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 103,93 103,97 +0,04
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 101,67 101,78  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 101,78 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
152.01.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap --- Verhoging vergoeding arbeidskledij - CAO van 17/06/2016
202.00.00 (behalve 202.01) Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren +1 % Minimum- en effectieve wedden, gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen en bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
216.00.00 Notarisbedienden +0,83 % Minimum- en effectieve wedden
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,23 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,2265 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,23 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 101,78 % Percentage toe te passen op het barema
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap --- Jaarlijkse premie voor het omkaderingspersoneel in de beschutte werkplaatsen
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen --- Premies met betrekking tot de titels en bekwaamheden
330.01.20 Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden