Loonaanpassingen op 1 oktober 2016

08.02.2017

Augustus 2016 September 2016 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 103,26 103,04 -0,22
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 103,97 103,68 -0,29
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 101,78 101,75

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
105.00.00 Non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +1,11 % Minimum- en effectieve lonen

111.01.00

111.02.00

Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële en ambachtelijke ondernemingen --- Toekenning van ecocheques
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten --- Toekenning van ecocheques
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 101,75 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +1,11 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 Bouwbedrijf +0,62318 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,62 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,62 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,62 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +0,62 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum EN aanvullende vergoeding SWT
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +0,47 % Uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,47 % Minimum- en effectieve lonen
128.02.00 Schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers +0,47 % Minimum- en effectieve lonen
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,47 % Minimum- en effectieve lonen
128.05.00 Zadelmakerij, vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,47 % Minimum- en effectieve lonen
133.00.00 Tabaksbedrijf +0,48 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel +1,08 % Minimum- en effectieve lonen
143.00.00 Zeevisserij +1,0829 % Minimum- en effectieve lonen
146.00.00 Bosbouwbedrijf +0,62 % Minimum- en effectieve lonen
148.00.00 Bont en kleinvel +1,11 % Minimum- en effectieve lonen
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs - Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap +0,7212 % Minimum- en effectieve lonen - Protocolakkoord 2015-2016
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid --- Toekenning van ecocheques
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +1,11 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
320.00.00 Begrafenisondernemingen --- Toekenning van ecocheques
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf (101,75 %) Percentage toe te passen op het barema - Negatieve indexatie wordt niet toegepast, de barema's blijven ongewijzigd
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.01.20 Service-flats --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/4de kwartaal)
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/4de kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen, wijkgezondheidscentra en diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.03.00 Inrichtingen voor tandprothesen --- Nieuwe minimumbezoldigingen (CAO 12/09/2016)
330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +0,47 % Minimum- en effectieve lonen