Loonaanpassingen op 1 april 2016

30.03.2016

Februari 2016 Maart 2016 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 101,65 102,57 +0,92
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 102,53 103,47 +0,94
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 100,66 100,66

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +0,06 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 09/12/2015
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques of invoering van maaltijdcheques
143.00.00 Zeevisserij - Pakhuizen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 150 EUR
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel --- Toekenning van een jaarlijkse premie (premie of ecocheques)
202.01.00 Middelgrote levensmiddelenbedrijven --- Toekenning van een jaarlijkse premie (premie of ecocheques)
336.00.00 Vrije beroepen +14 EUR (pro rata voor deeltijdse werknemers) Effectieve bezoldigingen; niet van toepassing voor de werknemers die in 2015-2016 volgens bedrijfseigen modaliteiten effectieve verhogingen van het loon en of andere voordelen toegekend krijgen die evenwaardig zijn - CAO 13/01/2016