Loonaanpassingen op 1 maart 2016

10.08.2016

Januari 2016 Februari 2016 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 101,59 101,65 +0,06
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 102,42 102,53 +0,11
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 100,66 100,66

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
140.02.00 Taxi's --- Verhoging van de ARAB-vergoeding van de taxichauffeurs en de ARAB-vergoeding voor de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs - CAO 18/02/2016
216.00.00 Notarisbedienden --- Toekenning van ecocheques
306.00.00 Verzekeringswezen --- Toekenning van ecocheques
336.00.00 Vrije beroepen --- Eenmalige bruto-premie - CAO 13/01/2016