Loonaanpassingen op 1 mei 2016

29.04.2016

Maart 2016 April 2016 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 102,57 102,75 +0,18
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 103,47 103,53 +0,06
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 100,61 100,93

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
104.00.00 Ijzernijverheid +2 % Effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon
105.00.00 Non-ferro metalen +0,27 % Basisuurlonen, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, en de baremieke lonen, gewaarborgd minimumloon en bestaanszekerheidsvergoedingen (tijdelijke werkloosheid en ziekte)
115.00.00 Glasbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 100,93 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
124.00.00 Bouwbedrijf --- Toekenning van ecocheques - CAO van 10/12/2015
130.00.00 Drukkerij- en grafische kunstbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 2de maandag van de maand
142.02.00 Terugwinning van lompen +2 % Minimum- en effectieve lonen vanaf de 1e maandag van de maand
210.00.00 Bedienden van de ijzernijverheid +2 % Effectieve wedden van de gebaremiseerde bedienden
216.00.00 Notarisbedienden +0,07 % Minimum- en effectieve wedden
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen +0,27 % Basiswedden, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, evenals de baremieke wedden van toepassing in de ondernemingen EN Gewaarborgd minimumwedde
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken +15 EUR (pro rata voor deeltijdse werknemers) Minimum- en effectieve wedden - CAO van 30/06/2015
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,27 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,2682 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,27 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
311.00.00 Grote kleinhandelszaken +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen et gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 100,93 % Percentage toe te passen op het barema