Loonaanpassingen op 1 juni 2016

09.05.2017

April 2016 Mei 2016 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 102,75 103,08 +0,33
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 103,53 103,77 +0,24
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 100,93 101,26

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden +2 % Minimumlonen
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant --- Toekenning van ecocheques
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen Premies
105.00.00 Non-ferro metalen +2 % Aanvullende werkloosheidstoeslag bij volledige werkloosheid
106.01.00 Cementfabrieken --- Kosten eigen aan de werkgever
--- Toekenning van ecocheques
111.03.00 Ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren --- Toekenning van de vakantiepremie
112.00.00 Garagebedrijf --- Toekenning van ecocheques
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +2 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +2 % Bestaanszekerheidsuitkeringen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 101,26 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.01.00 Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers --- Eenmalige premie - CAO 28/01/2016
124.00.00 Bouwbedrijf +2 % Vergoedingen voor industriële leerlingen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking --- Toekenning van ecocheques
127.00.00 Handel in brandstoffen +2 % Minimum- en effectieve lonen
127.02.00 Handel in brandstoffen - Handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen +2 % Minimum- en effectieve lonen

140.01.01

140.01.02

140.01.03

Autobussen en autocars - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van ecocheques
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van ecocheques
140.02.00 Taxiondernemingen en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur - Garagepersoneel +2 % Minimum- en effectieve lonen
Taxis +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen van de chauffeurs
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van ecocheques
149.02.00 Koetswerk --- Toekenning van ecocheques
149.04.00 Metaalhandel --- Toekenning van ecocheques
200.00.00 Aanvullend Nationaal paritair comité voor de Bedienden --- Toekenning van ecocheques
--- Toekenning van de jaarlijkse premie - CAO van 09/07/2015
202.00.00 (PSC 202.01 uitgezonderd) Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen (enkel de bedragen van het GMMI van de NAR)
--- Toekenning van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
--- Toekenning van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van ecocheques
211.00.00 Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel +2 % Minimum- en effectieve wedden
300.00.00 Nationale Arbeidsraad +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen (basisloonschaal gebracht op 110,41 %)
302.00.00 Hotelbedrijf +2 % Flexiloon
309.00.00 Beursvennootschappen --- Toekenning van ecocheques
311.00.00 Grote kleinhandelszaken --- Toekenning van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
--- Toekenning van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van ecocheques
312.00.00 Warenhuizen --- Toekenning van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
--- Toekenning van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van ecocheques
315.01.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaarsector +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en jaarlijkse premie
--- Toekenning van de jaarlijkse premie
319.00.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - Opvangcentra voor asielzoekers van het Rode Kruis - Vlaanderen - Humanitaire diensten +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - Erkend en/of gesubsidieerd door de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN minimum gewaarborgd loon
321.00.00 Groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen --- Toekenning van de jaarlijkse premie
--- Toekenning van ecocheques
324.00.00 Diamantnijverheid en -handel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (beperkt tot de verhoging voor de "grofbranche") vanaf de 1ste maandag welke volgt op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het indexcijfer dat tot de aanpassing aanleiding geeft
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 101,26 % Percentage toe te passen op het barema
327.01.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Beschutte werkplaatsen - Omkaderings- en productiepersoneel +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.02.00 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.03.00 Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 164,06 %)
330.01.20 Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 164,06 %)
330.01.30 Thuisverpleging +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 164,06 %)
330.01.41 Revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of Nederlandstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 164,06 %)
330.01.42 Autonome revalidatiecentra in het Waals Gewest of Franstalige revalidatiecentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 164,06 %)
330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen, wijkgezondheidscentra en diensten voor bloed van het Rode Kruis van België +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 164,06 %)
330.02.00 Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 164,06 %)
330.04.00 Restsectoren (alle instellingen uitgezonderd de instellingen met specifieke CAO's) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 164,06 %)
Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 164,06 %)
Instellingen gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 164,06 %)
Gezondheidscentra   Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 164,06 %)
331.00.10 Vergunde kinderopvang - Trap 1 +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 164,06 %)
Vergunde kinderopvang - Trap 2B +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 164,06 %)
Gezinsopvang - Kinderbegeleider in de gezinsopvang +2 % Gemiddeld minimum maandinkomen
332.00.10 Kinderopvang (Franse Gemeenschap, Wallonië-Brussel) +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN Gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 164,06 %)
332.00.20

Plannings familiaux, centres de service social, services de santé mentale, centre de coordination de soins et services à domicile, télé-accueil, services d'aide aux justiciables

 

Institutions subventionnées par la COCOF de la région de Bruxelles-capitale

+2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon (basisloonschalen gebracht op 164,08 %)

Services de promotion de la santé à l'école

 

Equipes SOS-enfants

 

Aide sociale aux détenus

 

Espaces rencontres

+2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschalen gebracht op 164,08 %)
336.00.00 Paritair Comité voor de vrije beroepen +2 % Minimum maandinkomen
341.00.00 Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten --- Toekenning van ecocheques