1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 07/04/2016
Geldig vanaf: 01/01/2016
Geldig tot: 31/12/2017

Rechthebbenden

      Alle werknemers, met uitzondering van de technische bedienden.     

Vervoermiddelen

Alle vervoermiddelen.

Bedrag van de werkgeversbijdrage

  • Openbaar vervoermiddel: volgens schaal van de NAR
  • Privé-vervoermiddel: volgens schaal van de NAR

Afstand

      Geen minimumafstand

In het Paritair comité voor diamantnijverheid en -handel werd er op 14 december 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de betaling van een tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers in de diamantnijverheid en -handel. Deze CAO werd neergelegd bij de griffie van de Dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 25 maart 2016 onder het nummer 132327/CO/324. 

Tekst CAO

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen en toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers, met uitzondering van de technische bedienden, die ressorteren onder het Paritair comité voor de Diamantnijverheid en -handel.

Artikel 2

§1. In de diamantnijverheid en -handel geldt het beginsel dat de werkgevers een tegemoetkoming betalen aan de werknemers ter vergoeding van de kosten voor het vervoer, hetzij wanneer gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer, hetzij van eigen vervoer.

§2. De betaling van de tegemoetkoming geschiedt in de beide gevallen aan de tarieven voor terugbetaling die gelden voor het gebruik van het openbaar vervoer.

§3. De betaling van de tegemoetkoming geschiedt zonder dat een minimumafstand wordt vastgelegd.

Hoofdstuk II - Tegemoetkoming in de vervoerkosten - openbaar vervoer

Artikel 3

De tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers die van het openbaar vervoer gebruik maken geschiedt in overeenstemming met de geactualiseerde cijfers die vermeld zijn in de bijlage aan het koninklijk besluit van 28 juli 1962 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betaling van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnement voor werklieden en bedienden.

Hoofdstuk III - Tegemoetkoming in de vervoerkosten - eigen vervoer

Artikel 4

Voor de werknemers die gebruik maken van eigen vervoer (zoals onder meer de auto, de fiets, ...) geldt de volgende regeling:
a) wanneer de werknemer voor de eerste maal om de betaling verzoekt van de tegemoetkoming in de vervoerkosten, dan moet hij/zij uiterlijk op het einde van eerste week van het lopende RSZ-trimester, een aanvraag tot terugbetaling overmaken aan zijn werkgever, die een kopie van deze aanvraag voor ontvangst dateert en ondertekent.
b) wanneer er geen wijzigingen zijn opgetreden in de gegevens die nuttig zijn voor de betaling van de tegemoetkoming van de vervoerkosten, dan blijft de oorspronkelijke aanvraag geldig. De werknemer is evenwel gehouden aan de werkgever onmiddellijk de nodige wijzigingen mede te delen die een invloed kunnen hebben op het bedrag van de tegemoetkoming.
c) een model van "aanvraag tot terugbetaling" is gevoegd bij deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
d) de betaling van de tegemoetkoming geschiedt uiterlijk bij de betaling van het loon.

* Om het model van aanvraag tot terugbetaling te consulteren: zie tekst CAO

Hoofdstuk III - Slotbepalingen

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016 en houdt op uitwerking te hebben op 1 januari 2018.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
14/12/2015
Registratienr
132327
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
31/12/2017
Neerleggingsdatum
23/12/2015
Registratiedatum
25/03/2016
Onderwerp
financiële bijdrage in de vervoerskosten
BS Bericht van neerlegging
13/04/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
28/09/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
19/10/2016
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN

Historiek
01/01/2022 01/01/2024 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/01/2020 31/12/2021 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/01/2018 31/12/2019 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2016 31/12/2017 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2014 31/12/2015 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2012 31/12/2013 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2010 31/12/2011 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2008 31/12/2009 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2004 31/12/2007 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2000 31/12/2003 1201 12 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers in de diamantnijverheid en -handel