1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 10/03/2005
Geldig vanaf: 01/01/2004
Geldig tot: 31/12/2007

In het Paritair comité voor diamantnijverheid en -handel werd er op 20 januari 2000 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de betaling van een tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers in de diamantnijverheid en -handel. Deze CAO werd neergelegd bij de griffie van de Dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 10 juli 2000 onder het nummer 55.301/CO/324. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2000.

Deze CAO werd verlengd door de CAO van 19 februari 2002 en daarna door de CAO van 23 september 2003 en is van toepassing vanaf 1 januari 2004 tot en met 31 december 2005 (koninklijk besluit van 12 mei 2005, Belgisch Staatblad van 20 september 2004).

Wij geven u hier na de tekst van de CAO en vervolgens een samenvatting.

A. Tekst CAO

HOOFDSTUK I: Algemene bepalingen

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en –handel.

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 1999 tot uitvoering van het protocol van 28 juni 1999 en houdende het Sectoraal vormings- en tewerkstellingsakkoord 1999-2000.

Artikel 3

§ 1.     In de diamantennijverheid en -handel geldt het beginsel dat de werkgevers een tegemoetkoming betalen aan de werknemers ter vergoeding van de kosten voor het vervoer, hetzij wanneer gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer, hetzij van eigen vervoer.

§ 2.     De betaling van de tegemoetkoming geschiedt in de beide gevallen aan de tarieven voor terugbetaling die gelden voor het gebruik van het openbaar vervoer.

§ 3.     De betaling van de tegemoetkoming geschiedt zonder dat een minimum afstand wordt vastgelegd.

HOOFDSTUK II: Tegemoetkoming in de vervoerkosten – Openbaar vervoer

Artikel 4

De tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers die van het openbaar vervoer gebruik maken geschiedt in overeenstemming met de geactualiseerde cijfers die vermeld zijn in bijlage aan het koninklijk besluit van 28 juli 1962.

HOOFDSTUK III: Tegemoetkoming in de vervoerkosten – Eigen vervoer

Artikel 5

Voor de werknemers die gebruik maken van eigen vervoer geldt de volgende regeling:

a)    Wanneer de werknemer voor de eerste maal om de betaling verzoekt van de tegemoetkoming in de vervoerkosten, dan moet hij/zij uiterlijk op het einde van de eerste week van et lopende RSZ-trimester, een aanvraag tot terugbetaling overmaken aan zijn werkgever, die een kopie , van deze aanvraag voor ontvangst dateert en ondertekent.

b)    Wanneer er geen wijzigingen zijn opgetreden in de gegevens die nuttig zijn voor de betaling van de tegemoetkoming van de vervoerkosten, dan blijft de oorspronkelijke aanvraag geldig.  De werknemer is evenwel gehouden aan de werkgever onmiddellijk de nodige wijzigingen mede te delen die een invloed kunnen hebben op het bedrag van de tegemoetkoming.

c)    Een model van “aanvraag van terugbetaling” in gevoegd bij deze collectieve arbeidsovereenkomst.

d)    De betaling van de tegemoetkoming geschiedt uiterlijk bij de betaling van het loon.

HOOFDSTUK IV: Overgang- en slotbepalingen

Artikel 6

Voor wat de betaling van de tegemoetkoming aangaat, die verschuldigd is voor de maand januari 2000, worden de aanvragen tot terugbetaling ingediend uiterlijk op 18 februari 2000, ongeacht te voldoen aan de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 7

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking op 1 januari 2000 en houdt op uitwerking te hebben op 31 december 2001.

Verlenging tot en met 31 december 2005 (CAO 23 september 2003)

B. Samenvatting

1.   Rechthebbenden

      Alle werknemers.     

2.   Vervoermiddelen

Alle vervoermiddelen.

3.   Bedrag van de werkgeversbijdrage

-        Openbaar vervoermiddel: volgens schaal van de NAR

-        Privé-vervoermiddel: volgens schaal van de NAR

4.   Afstand

      Geen minimumafstand

Aanvraag tot terugbetaling

Van de vervoerkosten met eigen vervoer

 

Ondergetekende,……….…………………………………………………………………………………………..

vraagt een terugbetaling van de vervoerkosten, en verklaart dat hij/zij een afstand van …………………………km (enkel) aflegt om van zijn/haar woonplaats of verblijfplaats…………………………………………………………………………………………………………

naar het werk te komen.(*)

 

Ondergetekende verbindt er zich toe om elke wijziging in deze toestand onmiddellijk aan de werkgever mede te delen.

 

Opgemaakt in dubbel,

 

Datum, handtekening

 

 

Voor ontvangst:

 

Datum, handtekening

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) In geval van betwisting zal verwezen worden naar het “Boek der Wettelijke Afstanden” (KB 15/10/1969)


Historiek
01/01/2022 01/01/2024 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/01/2020 31/12/2021 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/01/2018 31/12/2019 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2016 31/12/2017 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2014 31/12/2015 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2012 31/12/2013 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2010 31/12/2011 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2008 31/12/2009 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2004 31/12/2007 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2000 31/12/2003 1201 12 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers in de diamantnijverheid en -handel