1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 10/03/2005
Geldig vanaf: 01/01/2008
Geldig tot: 31/12/2009

In het Paritair comité voor diamantnijverheid en -handel werd er op 8 november 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de betaling van een tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers in de diamantnijverheid en -handel. Deze CAO werd neergelegd bij de griffie van de Dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 8 januari 2008 onder het nummer 86243/CO/324. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2008.

Wij geven u hier na de tekst van de CAO en vervolgens een samenvatting.

A. Tekst CAO

HOOFDSTUK I: Algemene bepalingen

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en –handel.

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 1999 tot uitvoering van het protocol van 28 juni 1999 en houdende het Sectoraal vormings- en tewerkstellingsakkoord 1999-2000 voor de diamantnijverheid en -handel en het protocol-akkord van 28 september 2007 inzake een voorstel van een CAO voor 2007-2008 in het Paritair comité nr. 324 .

Artikel 3

§ 1.     In de diamantennijverheid en -handel geldt het beginsel dat de werkgevers een tegemoetkoming betalen aan de werknemers ter vergoeding van de kosten voor het vervoer, hetzij wanneer gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer, hetzij van eigen vervoer.

§ 2.     De betaling van de tegemoetkoming geschiedt in de beide gevallen aan de tarieven voor terugbetaling die gelden voor het gebruik van het openbaar vervoer.

§ 3.     De betaling van de tegemoetkoming geschiedt zonder dat een minimum afstand wordt vastgelegd.

HOOFDSTUK II: Tegemoetkoming in de vervoerkosten – Openbaar vervoer

Artikel 4

De tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers die van het openbaar vervoer gebruik maken geschiedt in overeenstemming met de geactualiseerde cijfers die vermeld zijn in bijlage aan het koninklijk besluit van 28 juli 1962 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betaling van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden ddor de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van de abonnementen voor werklieden en bedienden.

HOOFDSTUK III: Tegemoetkoming in de vervoerkosten – Eigen vervoer

Artikel 5

Voor de werknemers die gebruik maken van eigen vervoer geldt de volgende regeling:

a)    Wanneer de werknemer voor de eerste maal om de betaling verzoekt van de tegemoetkoming in de vervoerkosten, dan moet hij/zij uiterlijk op het einde van de eerste week van et lopende RSZ-trimester, een aanvraag tot terugbetaling overmaken aan zijn werkgever, die een kopie , van deze aanvraag voor ontvangst dateert en ondertekent.

b)    Wanneer er geen wijzigingen zijn opgetreden in de gegevens die nuttig zijn voor de betaling van de tegemoetkoming van de vervoerkosten, dan blijft de oorspronkelijke aanvraag geldig.  De werknemer is evenwel gehouden aan de werkgever onmiddellijk de nodige wijzigingen mede te delen die een invloed kunnen hebben op het bedrag van de tegemoetkoming.

c)    Een model van “aanvraag van terugbetaling” in gevoegd bij deze collectieve arbeidsovereenkomst.

d)    De betaling van de tegemoetkoming geschiedt uiterlijk bij de betaling van het loon.

HOOFDSTUK IV: Overgang- en slotbepalingen

Artikel 6

De collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2000 betreffende de betaling van een tegenmoetkoming in de vervoerskosten van de werknemers in de diamantnijverheid en -handel en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 17 februari 2006 (B.S. 30 augustus 2006), wordt opgeheven.

Artikel 7

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2008 en houdt op uitwerking te hebben op 31 december 2009.

B. Samenvatting

1.   Rechthebbenden

      Alle werknemers.     

2.   Vervoermiddelen

Alle vervoermiddelen.

3.   Bedrag van de werkgeversbijdrage

  • Openbaar vervoermiddel: volgens schaal van de NAR
  • Privé-vervoermiddel: volgens schaal van de NAR

4.   Afstand

      Geen minimumafstand

Aanvraag tot terugbetaling

Van de vervoerkosten met eigen vervoer

 

Ondergetekende,……….…………………………………………………………………………………………..

vraagt een terugbetaling van de vervoerkosten, en verklaart dat hij/zij een afstand van …………………………km (enkel) aflegt om van zijn/haar woonplaats of verblijfplaats…………………………………………………………………………………………………………

naar het werk te komen.(*)

 

Ondergetekende verbindt er zich toe om elke wijziging in deze toestand onmiddellijk aan de werkgever mede te delen.

 

Opgemaakt in dubbel,

 

Datum, handtekening

 

 

Voor ontvangst:

 

Datum, handtekening

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) In geval van betwisting zal verwezen worden naar het “Boek der Wettelijke Afstanden” (KB 15/10/1969)

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
08/11/2007
Registratienr
86243
Geldig van
01/01/2008
Geldig tot
31/12/2009
Neerleggingsdatum
10/12/2007
Registratiedatum
08/01/2008
Onderwerp
financiële bijdrage in de vervoerkosten
BS Bericht van neerlegging
24/01/2008
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
24/07/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
28/08/2008
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)

Historiek
01/01/2022 01/01/2024 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/01/2020 31/12/2021 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/01/2018 31/12/2019 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2016 31/12/2017 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2014 31/12/2015 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2012 31/12/2013 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2010 31/12/2011 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2008 31/12/2009 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2004 31/12/2007 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2000 31/12/2003 1201 12 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers in de diamantnijverheid en -handel