Loonaanpassingen op 1 juli 2009

27.01.2010

Mei 2009 Juni 2009 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 111,25 111,04 -0,21
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 110,96 110,50 -0,46
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 111,24 110,93

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +0,06 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 04/05/2009
+0,09 EUR Minimum loon Geschoolde +5jaar en Geoefende +5jaar - CAO van 04/05/2009
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +0,06 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 23/03/2009
+0,09 EUR Minimum loon Geschoolde +5jaar - CAO van 04/05/2009
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +0,1 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO van 23/03/2009
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk -1 % Minimum- en effectieve lonen
111.01.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen +0,93 % Minimum- en effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen
111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Ambachtelijke ondernemingen +0,93 % Minimum- en effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten +0,93 % Minimum- en effectieve lonen
112.00.00 Garagebedrijf --- Afschaffing van de jeugdbarema's - Nationaal akkoord 2009-2010
116.00.00 Kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen +0,08 EUR (40u/w) Minimum- en effectieve lonen - CAO 30/07/2009
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 110,93 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
119.00.00 Handel in voedingswaren --- Verhoging van de vergoeding voor werkkledij - CAO 08/06/2009 
Handel in voedingswaren, met uitzondering van de slagerijen, spekslagerijen en penserijen --- Verhoging van de ploegenpremies - CAO van 08/06/2009
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen -0,06 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
--- Nieuwe bedragen ARAB-vergoeding en premie voor ongezond werk, afschaffing van de vergoeding voor weerverlet - Protocol akkoord 2009-2010
--- Afschaffing van de jeugdbarema's - Protocol akkoord 2009-2010
124.00.00 Bouwbedrijf --- Aanpassing van de vergoeding voor kost en huisvesting en van de studentenbarema
127.00.00 Handel in brandstoffen -0,11 % ARAB-vergoeding
139.00.00 Binnenscheepvaart +25 EUR Basislonen van de matrozen - CAO van 30/04/2009
140.01.00 Geregeld vervoer - Rijdend personeel (S.R.W.T.) --- Toevoeging van baremalonen voor 3 bijkomende anciënniteitsjaren: 19, 30 en 31 jaar - Sociale programmatie 2009-2010
- Garagepersoneel --- Afschaffing van de jeugdbarema's - Nationaal akkoord 2009-2010 (P.C. 112)
140.02.00 Bijzondere autobusdiensten - Rijdend personeel volgens de syndicale organisaties wordt de negatieve indexatie niet toegepast ARAB-vergoeding van het rijdend personeel
Bijzondere autobusdiensten - Garagepersoneel --- Afschaffing van de jeugdbarema's - Nationaal akkoord 2009-2010 (P.C. 112)
140.03.00 Autocarondernemingen - Garagepersoneel --- Afschaffing van de jeugdbarema's - Nationaal akkoord 2009-2010 (P.C. 112)
140.05.00 Verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten - Garagepersoneel --- Afschaffing van de jeugdbarema's - Nationaal akkoord 2009-2010 (P.C. 112)
149.01.00 Elektriciens: installatie en distributie --- Afschaffing van de jeugdbarema's en nieuw barema voor studenten - Nationaal akkoord 2009-2010
149.02.00 Koetswerk --- Afschaffing van de jeugdbarema's - Nationaal akkoord 2009-2010
149.04.00 Metaalhandel --- Afschaffing van de jeugdbarema's - Nationaal akkoord 2009-2010
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid +0,93 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgde maandwedde en plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (met uitzondering van de ondernemingen van de provincie Limburg)
302.00.00    ---  Nieuwe forfaitaire daglonen 
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie -0,39 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen -0,3861 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken -0,39 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +24,7 EUR Maandelijkse minimumbezoldigingen - CAO 11/05/2009
+0,15 EUR Minimumbezoldigingen per uur - CAO 11/05/2009
322.01.00 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren --- Anciënniteitsbarema verlengd tot 3 jaar - CAO 14/07/2009
329.03.00 Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties --- Nieuwe gewaarborgd minimumloon - CAO 30/06/2009