Loonaanpassingen op 1 mei 2009

19.05.2010

Maart 2009 April 2009 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 111,10 111,33 +0,23
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 111,07 111,17 +0,10
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 111,38 111,36

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +0,125 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 14/07/2009
    +1 % Minimum- en effectieve lonen en premies
105.00.00 Non-ferro metalen +2,32 % Basisuurlonen, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, en de baremieke lonen EN gewaarborgd minimumloon
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 111,36 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
140.03.00 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel  --- Herziening loonstelsel - CAO 04/05/2009
216.00.00 Notarisbedienden +0,22 % Minimum- en effectieve wedden
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen +2,32 % Basiswedden, de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, evenals de baremieke wedden van toepassing in de ondernemingen EN gewaarborgd minimumwedde
 226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken ---  Anciënniteitsbarema verlengd tot 42 en 45 jaar en afschaffing barema's minderjarigen - Protocol akkoord 2009-2010 
 308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie   -0,02 %  Minimumbezoldigingen
 309.00.00  Beursvennootschappen  -0,018 %  Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
 310.00.00  Banken  -0,02 %  Minimum- en effectieve bezoldigingen