Loonaanpassingen op 1 november 2009

20.04.2010

September 2009 Oktober 2009 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 111,02 111,07 +0,05
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 110,46 110,64 +0,18
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 110,53 110,56

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 110,56 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
140.05.00 Verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten --- Verwijderingsvergoeding en verblijfsvergoeding
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie -0,08 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen -0,0813 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken -0,08 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
320.00.00 Begrafenisondernemingen --- Vanaf 11 november 2009: Nieuwe minimumbezoldigingen gebasserd op de anciënniteit (CAO 16/11/2009)