Loonaanpassingen op 1 april 2009

25.02.2010

Februari 2009 Maart 2009 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 111,74 111,10 -0,64
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 111,75 111,07 -0,68
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 111,38 111,38

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +0,10 EUR Minimum- en effectieve lonen in de ondernemingen die tenten vervaardigen, behandelen, herstellen, onderhouden, verhuren, plaatsen of er handel in drijven en in de ondernemingen die toeleveren aan de auto-industrie - CAO 29/11/2007
+0,59 % Minimum- en effectieve sectorale lonen
115.00.00 Glasbedrijf --- Nieuwe minimumloon - Protocol nationaal sectoraal akkoord 2009-2010 van 10/03/2009
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas --- Verhoging minimumloon van categorie 1 en 2 loonschaal I en van categorie 1 loonschaal II - CAO van 29/10/2009
116.00.00 Scheikundige nijverheid - Nationaal minimum +0,03 EUR (40u/w) Minimumlonen en effectieve lonen van de arbeiders die op 31 maart 2009 minder dan 0,1 EUR boven de geldende minimumuurlonen betaald worden - Nationaal akkoord 2009-2010 van 01/04/2009
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 111,38 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
124.00.00 Bouwbedrijf +0,18449 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,18 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,18 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,18 % Minimum- en effectieve lonen
127.00.00 Handel in brandstoffen --- Aanpassing forfaitaire verblijfsvergoeding
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,18 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,18 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,18 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,18 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,18 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,58 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +0,17 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,17 % Minimum- en effectieve lonen
140.04.00 Goederenvervoer ten lande voor rekening van derden - rijdend personeel +1,6008 % Aanpassing van de ARAB-, de verblijfsvergoedingen en de vergoeding voor nachtarbeid voor het rijdend personeel
140.09.00 Goederenbehandeling voor rekening van derden - rijdend personeel +1,6008 % Aanpassing van de ARAB-, de verblijfsvergoedingen en de vergoeding voor nachtarbeid voor het rijdend personeel
143.00.00 Zeevisserij +0,3695 % Minimum- en effectieve lonen
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +0,59 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
219.00.00 Erkende controleorganismen +2,82 % Minimum- en effectieve wedden
333.00.00 Toeristische attracties --- Nieuwe minimumbezoldigingen (CAO van 15/06/2009)