Loonaanpassingen op 1 januari 2009

20.04.2012

November 2008 December 2008 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 111,49 111,25 -0,24
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 111,09 111,24 +0,15
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 111,10 111,19

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen + 0,09 EUR Brutominimumuurlonen van de geschoolden + 3 jaar - CAO van 27/04/2007
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant + 0,09 EUR Brutominimumuurlonen van de geschoolden + 3 jaar - CAO van 27/04/2007
110.00.00 Textielverzorging +4,68 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel +0,075 EUR Minimumlonen - Sectoraal akkoord 2009-2010 van 09/04/2009
111,19 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00 Voedingsnijverheid +4,68 % Minimum- en effectieve lonen
+4,68 % Weekendpremie in de bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerijen (n°118.03.00)
+4,68 % Aanwezigheidspremie in de pluimveeslachterijen (n°118.11.05)
119.00.00 Handel in voedingswaren +4,51 % Minimum- en effectieve lonen
120.02.00 Vlasbereiding --- Vierde fase van de invoering van de functieclassificatie voor bepaalde werkgevers: de reële lonen worden opgetrokken tot 100% van het verschil - CAO van 15/06/2005
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +1,35 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
124.00.00 Bouwbedrijf +0,51106 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,51 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,51 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,51 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +0,51 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding brugpensioen
127.02.00 Handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen --- Nieuw bedrag ARAB-vergoeding - CAO 04/06/2008
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,41 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,41 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,41 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,41 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,41 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +0,4 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,4 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +1,26 %
(verhoging van 0,10% inbegrepen)
Minimum- en effectieve lonen - CAO 25/05/2007
140.03.00 Ongeregeld vevoer - Rijdend personeel --- Herziening loonstelsel - CAO 16/12/2008
140.04.00 Goederenvervoer ten lande voor rekening van derden - Rijdend personeel --- Aanpassing van de toeslag ingevolge het overschrijden van de gemiddelde diensttijd - CAO 27/01/2005
140.09.00 Goederenbehandeling voor rekening van derden - Rijdend personeel --- Aanpassing van de toeslag ingevolge het overschrijden van de gemiddelde diensttijd - CAO 27/01/2005
142.01.00 Terugwinning van metalen +4,34 % Minimum- en effectieve lonen
142.02.00 Terugwinning van lompen --- Vierde fase van de invoering van de functieclassificatie: optrekking van de reële lonen tot 100% van het verschil - CAO van 29/03/2005
142.04.00 Terugwinning van allerlei producten +4,34 % Minimum- en effectieve lonen
144.00.00 Landbouw +4,33 % Minimum- en effectieve lonen
145.00.00 Tuinbouwbedrijf +4,33 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
146.00.00 Bosbouwbedrijf +0,51 % Minimum- en effectieve lonen
148.03.00 Industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk --- Nieuwe minimumlonen - CAO 04/06/2009
149.01.00 Elektriciens : installatie en distributie +4,34 % Minimum- en effectieve lonen
152.00.00 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs - Franse Gemeenschap +0,35 % Minimumlonen - CAO 24/09/2008
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (behalve PSC 202.01.00) +1 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven --- Afschaffing jongerenbarema's - CAO 02/04/2010
211.00.00 Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel +0,0717 % Minimumwedden - Sectoraal akkoord 2009-2010 van 09/04/2009
+12,35 EUR Minimumwedden - Sectoraal akkoord 2009-2010 van 09/04/2009
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf --- Vervanging van het leeftijdsbarema's naar een barema op basis van dienstgraad - CAO van 21/05/2008
--- Enkel voor de bedienden van dienstgraad 5: eerste fase in de overgang naar de nieuwe functieclassificatie: optrekking van de reële wedden tot 1/3 van het verschil - CAO van 21/05/2008
216.00.00 Notarisbedienden +0,9 % Minimum- en effectieve wedden
218.00.00 Aanvullend Nationaal paritair comité voor de Bedienden +4,51 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid +4,68 % Minimum- en effectieve wedden
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +1,26 %
(verhoging van 0,10% inbegrepen)
Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen - CAO 28/08/2007
--- Vervanging van het leeftijdsbarema's door ervaringsbarema - CAO 17/06/2009
302.00.00 Hotelbedrijf --- Conventionele verhoging van de minimumbezoldigingen: bedrag per beroepscategorie en per functiejaar - CAO 11/02/2008
+4,683 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
+4,683 % Bedrag van de flexibiliteitstoeslag (cateringbedijven)
--- Aanpassing van de loontoeslag voor nachtprestaties
--- Vergoedingen voor werkuniformen
--- Aanpassing van de forfaitaire daglonen
306.00.00 Verzekeringswezen +4,33518 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Uitvoeringspersoneel en inspecteurs: leeftijd wordt "vervangen" door ervaring 
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie --- Vervanging van het leeftijdsbarema's door ervaringsbarema - CAO 03/07/2008
+0,04 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen --- Vervanging van het leeftijdsbarema's door ervaringsbarema - CAO 08/01/2009
+0,04498 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken --- Vervanging van het leeftijdsbarema's door ervaringsbarema - CAO 03/07/2008
+0,04 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten --- Vervanging van het leeftijdsbarema's door ervaringsbarema - CAO 30/11/2009
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
317.00.00 Bewakings- en / of toezichtsdiensten --- Vervanging van het leeftijdsbarema's door ervaringsbarema - CAO 16/12/2008
318.01.00 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap - Duitstalige Gemeenschap --- Nieuwe basisbarema's - CAO 19/03/2009 (gebracht op 119,51 %)
319.02.00 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap:

  • Inrichtingen en diensten van de jeugdzorg (Franse Gemeenschap);
  • Gespecialiseerde onthaaldiensten voor jonge kinderen (Franse Gemeenschap).
--- Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO van 21/12/2006
323.00.00 Beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden +4,51 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.01.00      Nieuwe basisbedragen voor niveaus 4 en 5 - CAO 22/12/2008 
327.01.00      Nieuwe minimumlonen voor de categorieën 1 en 2 - CAO 22/12/2008 
327.03.00 Beschutten werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Waalse Gewest - Kaderfuncties +1,58 % Minimumbezoldigingen - CAO 24/01/2007
329.02.00 Socio-culturele sector voor de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest - Sector die afhangen van de Franse Gemeenschap --- Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO 15/12/2008
333.00.00 Toeristische attracties --- Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO 15/06/2009