Loonaanpassingen op 1 juni 2009

28.05.2009

April 2009 Mei 2009 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 111,33 111,25 -0,08
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 111,17 110,96 -0,21
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 111,36 111,24

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 111,24 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,5 % Minimum- en effectieve lonen - Protocol van akkoord van 2 april 2009
 --- Vergoeding bij bestaanszekerheid vastgesteld op 14 EUR/dag (Protocol van akkoord van 2 april 2009)