Loonaanpassingen op 1 augustus 2009

05.05.2010

Juni 2009 Juli 2009 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 111,04 110,97 -0,07
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 110,50 110,48 -0,02
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 110,93 110,78

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant -1 % Minimum- en effectieve lonen
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk -1 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 110,78 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
216.00.00 Notarisbedienden -0,6653 % Jaarlijkse premie
227.00.00 Audiovisuele sector -2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen