0701 07 Wekelijkse arbeidsduur

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 18/11/2015
Geldig vanaf: 01/01/2012
Geldig tot: 31/12/2015

Wekelijkse arbeidsduur

De wekelijkse arbeidsduur wordt vastgesteld op 35 uur gespreid over max. 5 dagen (of 36 u/week en 6 compensatiedagen).

Overloon

Overuren vanaf 9 uur/dag en/of 35 uur/week

Overloon: vanaf 36 uren per week

4- en 5-dagenweek

De wekelijkse arbeidsduur wordt gespreid over een maximum van 5 dagen per week. Voor de deeltijdsen met een contract van max. 24u/week: mogelijk 4-dagenweek

Flexibele arbeidsregimes

De wekelijkse arbeidsduur kan gedurende maximum drie maanden (splitsbaar per volledige maand) per jaar 40 uur/week bedragen ofwel voor het geheel, ofwel voor een gedeelte van de diensten van de onderneming.

Beurtrolverlof-zaterdagen

  • voltijdse werknemer met COD in winkels >5 werknemers: 7 zaterdagen/jaar;
  • deeltijdse werknemer met COD in winkels >5 werknemers: 4 zaterdagen/jaar;
  • voltijdse werknemer met COD in winkels ≤5 werknemers: 5 zaterdagen/jaar;
  • deeltijdse werknemer met COD in winkels ≤5 werknemers: 3 zaterdagen/jaar.

Dagelijkse arbeidsduur

individueel recht op een minimale dagelijkse arbeidsduur van 4 uur als 5 jaar anciënniteit.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 11 janvier 2012 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de wekelijkse arbeidsduur.

Vanaf 1 september 2015 wordt het artikel 7 door de CAO van 21 september 2015 (nr. 129827/CO/311) vervangen.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK II - WEKELIJKSE ARBEIDSDUUR EN MODALITEITEN

Artikel 2 - Arbeidsduur

De wekelijkse arbeidsduur wordt vastgesteld op 36 uur.

Vanaf 1 januari 2001 wordt de wekelijkse arbeidsduur op 35 uur gebracht. De arbeidsduurvermindering wordt naar keuze van de werkgever doorgevoerd, hetzij door de duur van de prestaties per week te verminderen tot 35 uur, hetzij door de arbeidsduur per jaar te verminderen.

Wanneer de werkgever kiest voor de vermindering van de prestaties per week, wordt het uur arbeidsduurvermindering op één dag in de week toegekend, en niet over meerdere dagen.

Wanneer de werkgever kiest voor een arbeidsduurvermindering per jaar, doet hij dit door 6 compensatiedagen per jaar toe te kennen. De vaststelling van de data voor deze compensatiedagen, gebeurt in onderling akkoord volgens de aanvraagmodaliteiten die gelden in de onderneming voor de extra-legale verlofdagen.

De contractuele arbeidsduur van de deeltijdse werknemers blijft op 1 januari 2001 ongewijzigd.

De arbeidsduurvermindering resulteert voor de deeltijdse werknemers op 1 januari 2001 in een proportionele loonsverhoging van 2,857%.

Artikel 3 - Overloon

De weekgrens vanaf dewelke er overloon dient betaald te worden, blijft behouden op 36 uren per week.

Artikel 4 - Spreiding van de prestaties

De wekelijkse arbeidsduur wordt gespreid over een maximum van 5 dagen per week.

Deeltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst voor ten hoogste 24 uren per week, hebben op hun schriftelijk verzoek het recht om hun prestaties te spreiden over vier dagen per week. Deze regeling treedt in voege vanaf 1 januari 2000.

Artikel 5

De grenzen van de wekelijkse arbeidsduur kunnen vastgesteld worden op basis van een gemiddelde, waarvan de periode en de modaliteiten ondernemingsgewijze dienen bepaald te worden in overleg met de Ondernemingsraad, bij ontstentenis van deze instelling het Comité voor preventie en bescherming op het werk, bij ontstentenis van deze instelling de vakbondsafvaardiging.

Artikel 6

In afwijking van de bepalingen van artikel 5 mag, gedurende maximum drie maand per jaar, de wekelijkse arbeidsduur als bepaald in artikel 2, 40 uur/week bedragen ofwel voor het geheel, ofwel voor een gedeelte van de diensten van de onderneming.

In dat geval, hebben de werknemers recht op een gegroepeerd compensatieverlof gelijk aan het aantal uren die worden gepresteerd boven de wekelijkse arbeidsduur als bepaald in artikel 2 tot een beloop van 40 uur.

Die periode van drie maand is splitsbaar per volledige maand. De praktische modaliteiten, met name die betreffende de bepaling van de periode gedurende dewelke de wekelijkse arbeidsduur 40 uur zal bedragen, de betrokken werknemers of diensten, de spreiding van de opgedeelde periode over het jaar, het stelsel van compensatieverlof, worden vastgelegd op het vlak van de onderneming in overleg met de Ondernemingsraad; of bij ontstentenis van deze instelling het Comité voor veiligheid en gezondheid; bij ontstentenis van deze instelling de vakbondsafvaardiging; bij ontstentenis van deze instelling de gewestelijke vakorganisaties.

Artikel 7 - Aankondiging van de uurroosters

De uurroosters van de werknemers tewerkgesteld met een variabel uurrooster moeten tenminste twee weken op voorhand voor de derde week meegedeeld worden.

Commentaar: Vanaf 1 september 2015 is dit artikel door de volgende bepalingen vervangen:
"De uurroosters van de deeltijdse werknemers tewerkgesteld met een variabel uurrooster moeten tenminste drie weken op voorhand voor de vierde week meegedeeld worden."
Artikel 7 van de CAO van 21 september 2015 (nr. 129827/CO/311).

HOOFDSTUK III - DAGELIJKSE ARBEIDSDUUR

Artikel 8 - Spreiding van de prestaties

Behalve voor het schoonmaakpersoneel mogen de dagelijkse prestaties niet korter zijn dan 3 uur.

Artikel 9

De contractuele dagelijkse prestaties van deeltijdse werknemers dienen in de loop van de dag op ononderbroken basis te geschieden.

Artikel 10

Vanaf 1 januari 2012 hebben de werknemers met 5 jaar anciënniteit in de onderneming een individueel recht op een minimale dagelijkse arbeidsduur van 4 uur.

HOOFDSTUK IV - RUSTPERIODE

Artikel 11

Tussen twee arbeidsprestaties wordt een minimale rustperiode per dag van 12 uren voorzien (uitgezonderd bijzondere en occasionele situaties zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse inventariswerken), tenzij een andere regeling overeengekomen wordt bij ondernemingsovereenkomst.

HOOFDSTUK V - BEURTROLVERLOFDAG OP ZATERDAG

Artikel 12

De voltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in de winkels van meer dan 5 personen hebben recht op 7 beurtrolverlofdagen op zaterdag vanaf het jaar 1997.

De deeltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in de winkels met meer dan 5 personen hebben recht op 4 beurtrolverlofdagen op zaterdag vanaf het jaar 1997.

De voltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in de winkels met 5 personen of minder hebben recht op 5 beurtrolverlofdagen op zaterdag vanaf het jaar 1997.

De deeltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in de winkels met 5 personen of minder hebben recht op 3 beurtrolverlofdagen op zaterdag vanaf het jaar 1997.

HOOFDSTUK VI - ANNUALISERING VAN DE ARBEIDSDUUR

Artikel 13

In de ondernemingen waarbinnen een syndicale delegatie werd samengesteld kan de annualisering van de wekelijkse arbeidsduur bij toepassing van het artikel 20 bis van de Arbeidswet van 16 maart 1971 slechts ingevoerd worden bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op het niveau van deze onderneming. In de bedrijven waarbinnen geen syndicale afvaardiging werd samengesteld, moeten de voorstellen tot wijziging van het arbeidsreglement die de annualisering van de arbeidsduur inhouden ter goedkeuring voorgelegd worden aan het Paritair comité alvorens in werking te kunnen treden.

HOOFDSTUK VII - SLOTBEPALING

Artikel 14

De collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1997 betreffende de wekelijkse arbeidsduur, wordt opgeheven op 1 januari 2012.

Artikel 15

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012 en is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan worden herzien of opgezegd op verzoek van de meest gerede partij, mits een opzeggingstermijn van drie maanden, gericht bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken en aan de ondertekenende organisaties.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
11/01/2012
Registratienr
108128
Geldig van
01/01/2012
Geldig tot
01/01/2016
Neerleggingsdatum
19/01/2012
Registratiedatum
31/01/2012
Onderwerp
wekelijkse arbeidsduur
BS Bericht van neerlegging
13/02/2012
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/03/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
02/08/2013
Keywords
ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURVERMINDERING, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT

Historiek
23/11/2021 31/12/2050 0701 Arbeidsduur
01/01/2020 22/11/2021 0701 Arbeidsduur
01/01/2016 31/12/2019 0701 Wekelijkse arbeidsduur
01/01/2012 31/12/2015 0701 07 Wekelijkse arbeidsduur
01/07/1999 31/12/2011 0701 07 Wekelijkse arbeidsduur