2103 2102 Conventioneel brugpensioen op 56 jaar (33 jaar loondienst en 20 jaar nachtarbeid)

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 08/08/2007
Geldig vanaf: 01/01/2006
Geldig tot: 31/12/2008

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 10 mei 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten,  betreffende de toekenning van het conventioneel brugpen­sioen op 56 jaar. Zij werd gewijzigd door een collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2008 en een collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2008.

Voor de toepassing van het brugpensioen dient men bovendien rekening te houden met het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11 december 1992. Wij verwijzen hiervoor naar onze brochure brugpensioen.

Commentaar

1. Leeftijdsvoorwaarde

Wanneer een werknemer ontslagen wordt door zijn werkgever kan hij het brugpen­sioen genieten op voorwaarde dat hij de leeftijd van minstens 56 jaar bereikt op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst werkelijk wordt beëindigd. Bovendien moet hij deze leeftijd bereiken uiterlijk op 31 december 2008. Als deze dubbele voorwaarde vervuld is, kan de opzeggingstermijn na 31 december 2008 eindigen.

2. Anciënniteitsvoorwaarde

Ingevolge het KB van 7 december 1992 dient de werknemer die het brugpensioen wil genieten het bewijs te leveren van minstens 33 jaar loondienst. Bovendien moet hij kunnen aantonen dat hij op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst minimaal 20 jaar gewerkt heeft in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990 (20 jaar nachtarbeid).

3. Vervanging van de bruggepensioneerde

In toepassing van het KB van 7 december 1992 moet de bruggepensioneerde werknemer verplicht vervangen worden door één of twee uitkeringsgerechtigde volledige werkloze(n) of hiermee gelijkgestelde werknemers. De vervanging moet plaatsvinden in de periode die zich uitstrekt vanaf de eerste dag van de vierde maand die de maand voorafgaat waarin het brugpensioen van de vervangen werknemer een aanvang neemt, tot de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand gedurende welke het brugpensioen een aanvang neemt. De vervanger moet in dienst worden gehouden gedurende de eerste 36 maanden die volgen op zijn indienstneming. Slechts in bepaalde gevallen kan een afwijking van de vervangingsplicht worden toegestaan.

Voor de hoedanigheid van de vervanger, de modaliteiten inzake de vervangingsplicht en de mogelijke afwijkingen, zie onze interprofessionele documentatie (Brochure).

4. Aanvullende vergoeding

Naast de werkloosheidsuitkeringen geniet de bruggepensioneerde een aanvullende vergoeding. Deze aanvullende vergoeding is gelijk aan de helft van het verschil tussen de netto-refertebezoldiging en de werkloosheidsuitkering en wordt betaald door het "Waarborg en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven".

5. Maandelijkse bijdrage

Als deelname in de meerkost van de werkloosheidsverzekering die voortvloeit uit deze regeling, wordt bepaald dat bij vervanging van de bruggepensionneerde door een langdurige werkloze (meer dan een jaar werkloos), de onderneming een maandelijkse bijdrage verschuldigd is aan de sociale zekerheid ten belope van een derde van de aanvullende vergoeding. Bij vervanging door een andere werknemer beloopt de bijdrage de helft van de aanvullende vergoeding.

Deze bijdrage blijft verschuldigd tot en met de maand waarin de bruggepensionneerde de leeftijd van 58 jaar bereikt.

 

Voor de tekst van deze CAO's, zie link : nr. 83.419., nr. 87.297 en nr.87.569.

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
12/03/2008
Registratienr
87569
Geldig van
01/01/2007
Geldig tot
31/12/2008
Neerleggingsdatum
13/03/2008
Registratiedatum
25/03/2008
Onderwerp
brugpensioen op 56 jaar
BS Bericht van neerlegging
04/04/2008
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/12/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
17/03/2009
Keywords
BRUGPENSIOEN

Datum CAO
12/03/2008
Registratienr
87568
Geldig van
01/01/2008
Geldig tot
31/12/2009
Neerleggingsdatum
13/03/2008
Registratiedatum
25/03/2008
Onderwerp
brugpensioen op 56 jaar
BS Bericht van neerlegging
04/04/2008
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
27/10/2009
Gepubliceerd in het B.St. van
16/12/2009
Keywords
BRUGPENSIOEN

Datum CAO
11/02/2008
Registratienr
87297
Geldig van
01/01/2007
Geldig tot
31/12/2008
Neerleggingsdatum
25/02/2008
Registratiedatum
10/03/2008
Onderwerp
brugpensioen op 56 jaar
BS Bericht van neerlegging
21/03/2008
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/12/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
17/03/2009
Keywords
BRUGPENSIOEN

Datum CAO
10/05/2007
Registratienr
83419
Geldig van
01/01/2007
Geldig tot
31/12/2008
Neerleggingsdatum
30/05/2007
Registratiedatum
25/06/2007
Onderwerp
brugpensioen op 56 jaar
BS Bericht van neerlegging
20/07/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/12/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
17/03/2009
Keywords
BRUGPENSIOEN

Historiek
01/07/2021 30/06/2023 2103 SWT 60 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep
01/01/2019 30/06/2021 2103 SWT 59 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep
01/01/2017 31/12/2018 2103 SWT 58 jaar/59 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep
01/01/2015 31/12/2016 2103 SWT 58 jaar - 33 jaar - nachtarbeid
01/01/2013 31/12/2014 2103 SWT 56 jaar - 33 jaar - nachtarbeid
01/01/2011 31/12/2012 2103 2102 Brugpensioen op 56 jaar
01/01/2009 31/12/2010 2103 2102 Brugpensioen op 56 jaar
01/01/2006 31/12/2008 2103 2102 Conventioneel brugpensioen op 56 jaar (33 jaar loondienst en 20 jaar nachtarbeid)
01/01/2003 31/12/2004 2103 2102 Conventioneel brugpensioen op 56 jaar
01/01/2001 31/12/2002 2103 2102 Conventioneel brugpensioen op 56 jaar
01/01/1999 31/12/2000 2103 2102 Conventioneel brugpensioen op 56 jaar