2103 SWT 56 jaar - 33 jaar - nachtarbeid

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 23/02/2016
Geldig vanaf: 01/01/2013
Geldig tot: 31/12/2014

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 12 juni 2013 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten  betreffende de toekenning van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 1 juli 2013 onder het nr. 115902/CO/302. 

Voor de reglementering inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) verwijzen wij u naar onze brochure.

Wij geven u hierna de integrale tekst van de CAO.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Artikel 2

In uitvoering van de CAO nr. 106 van 28 maart 2013 tot vaststelling, voor 2013 en 2014, van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar nachtarbeid hebben verricht of tewerkgesteld zijn in een bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, wordt aan de ontslagen werknemers, gebonden door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, die in de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2014, 56 jaar of ouder zijn op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de looptijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst, het voordeel van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag toegekend in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975.

Artikel 3

De werknemers, bedoeld in artikel 2 van onderhavige overeenkomst, moeten op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 33 jaar beroepsverleden als loontrekkende kunnen rechtvaardigen. Bovendien moeten zij kunnen aantonen dat zij op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990.

Artikel 4

Aan de werknemers die voldoen aan de voorwaarden, zal de aanvullende vergoeding betaald worden door het "Waarborg en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven".

Artikel 5

Het bedrag van de bijzondere compenserende maandelijkse werkgeversbijdrage evenals de bijzondere maandelijkse werkgeversbijdragen per bruggepensioneerde blijven ten laste van de werkgever.

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
12/06/2013
Registratienr
115902
Geldig van
01/01/2013
Geldig tot
31/12/2014
Neerleggingsdatum
26/06/2013
Registratiedatum
01/07/2013
Onderwerp
werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar
BS Bericht van neerlegging
16/07/2013
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
03/02/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
03/06/2014
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Historiek
01/07/2023 30/06/2025 2103 SWT 60 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep
01/07/2021 30/06/2023 2103 SWT 60 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep
01/01/2019 30/06/2021 2103 SWT 59 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep
01/01/2017 31/12/2018 2103 SWT 58 jaar/59 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep
01/01/2015 31/12/2016 2103 SWT 58 jaar - 33 jaar - nachtarbeid
01/01/2013 31/12/2014 2103 SWT 56 jaar - 33 jaar - nachtarbeid
01/01/2011 31/12/2012 2103 2102 Brugpensioen op 56 jaar
01/01/2009 31/12/2010 2103 2102 Brugpensioen op 56 jaar
01/01/2006 31/12/2008 2103 2102 Conventioneel brugpensioen op 56 jaar (33 jaar loondienst en 20 jaar nachtarbeid)
01/01/2003 31/12/2004 2103 2102 Conventioneel brugpensioen op 56 jaar
01/01/2001 31/12/2002 2103 2102 Conventioneel brugpensioen op 56 jaar
01/01/1999 31/12/2000 2103 2102 Conventioneel brugpensioen op 56 jaar