2103 2102 Brugpensioen op 56 jaar

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 11/04/2012
Geldig vanaf: 01/01/2011
Geldig tot: 31/12/2012

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 14 juli 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten  betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 56 jaar. Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 19 september 2011 onder het nr. 105797/CO/302. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 29 september 2011.

De CAO is van toepassing vanaf 1 januari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2012.

Wij geven u hierna de integrale tekst van de CAO.

Voor de algemene regels inzake brugpensioen, zie onze brochure brugpensioen.

Voor de reglementering inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) verwijzen wij u naar onze brochure.

Tekst van de CAO

Art. 1. 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf. 

Voor de toepassing van deze arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers. 

Art. 2. 

In uitvoering van de Wet houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord, wordt aan de ontslagen werknemers, gebonden door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, die in de periode van 1 januari 2011 tot 31 december 2012, 56 jaar of ouder zijn op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de looptijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst, het voordeel van het conventioneel brugpensioen toegekend in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975. 

Art. 3. 

De werknemers, bedoeld in artikel 2 van onderhavige overeenkomst, moeten op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 33 jaar beroepsverleden als loontrekkende kunnen rechtvaardigen in de zin van artikel 114, § 4, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. Bovendien moeten zij kunnen aantonen dat zij op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990. 

Art. 4. 

Aan de werknemers die voldoen aan de voorwaarden, zal de aanvullende vergoeding betaald worden door het "Waarborg en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven". 

Art. 5. 

Het bedrag van de bijzondere compenserende maandelijkse werkgeversbijdrage evenals de bijzondere maandelijkse werkgeversbijdragen per bruggepensioneerde blijven ten laste van de werkgever. 

Art. 6. 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2012.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
14/07/2011
Registratienr
105797
Geldig van
01/01/2011
Geldig tot
31/12/2012
Neerleggingsdatum
30/08/2011
Registratiedatum
19/09/2011
Onderwerp
brugpensioen op 56 jaar
BS Bericht van neerlegging
29/09/2011
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
05/12/2012
Gepubliceerd in het B.St. van
28/02/2013
Keywords
BRUGPENSIOEN

Historiek
01/07/2021 30/06/2023 2103 SWT 60 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep
01/01/2019 30/06/2021 2103 SWT 59 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep
01/01/2017 31/12/2018 2103 SWT 58 jaar/59 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep
01/01/2015 31/12/2016 2103 SWT 58 jaar - 33 jaar - nachtarbeid
01/01/2013 31/12/2014 2103 SWT 56 jaar - 33 jaar - nachtarbeid
01/01/2011 31/12/2012 2103 2102 Brugpensioen op 56 jaar
01/01/2009 31/12/2010 2103 2102 Brugpensioen op 56 jaar
01/01/2006 31/12/2008 2103 2102 Conventioneel brugpensioen op 56 jaar (33 jaar loondienst en 20 jaar nachtarbeid)
01/01/2003 31/12/2004 2103 2102 Conventioneel brugpensioen op 56 jaar
01/01/2001 31/12/2002 2103 2102 Conventioneel brugpensioen op 56 jaar
01/01/1999 31/12/2000 2103 2102 Conventioneel brugpensioen op 56 jaar