1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten : regels

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 05/12/2021
Geldig vanaf: 01/10/2019

Openbaarvervoer:

 • Loonplafond: neen
 • Minimale afstand: neen (vanaf 01/07/2020)
 • Bedrag:
  • trein: barema eigen aan de sector
  • andere: 80 % van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van de werkgeverstussenkomst in de kosten voor het treinvervoer voor een afstand van 16 km te overschrijden

Privévervoer:

 • Loonplafond: neen
 • Minimale afstand: 1 km
 • Bedrag: 70 % van de prijs van de treinkaart in tweede klasse van de NMBS voor de overeenstemmende afstand

Fiets:

 • Loonplafond: neen
 • Minimale afstand: neen
 • Bedrag: 0,24/km (vanaf 01/10/2019)

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 15 maart 2018 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de financiële tegemoetkoming van de werkgever in de prijs van het vervoer van werknemers (nr. 146019/CO/302) wordt door de cao van 18 december 2019 gewijzigd (nr. 156838/CO/302).

1. Vervoer per spoorwegen

De tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs wordt berekend op basis van de tabel met forfaitaire bedragen opgenomen in cao nr.19octies.

Vanaf 1 februari 2018 zullen de bedragen in deze tabel jaarlijks worden verhoogd met hetzelfde percentage als de verhoging op 1 februari van de werkelijke vervoersprijzen zoals bekendgemaakt door de NMBS.

2. Gemeenschappelijk openbaar vervoer

Voor wat betreft de gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer wordt, voor zover de afgelegde afstand volgens de kortste weg tussen de vetrekhalte en de aankomsthalte gelijk is aan of 1 kilometer overschrijdt, de bijdrage van de werkgever vastgesteld op 80% van het effectief door de werknemer betaalde bedrag, zonder dat dit laatste bedrag het bedrag in de tabel in bijlage voor een afstand van 16 km mag overschrijden.

Krachtens de CAO nr. 19/9 gesloten in de Nationale Arbeidsraad wordt de minimumgrens van 5 km voor de werkgeverstussenkomst in de kosten van openbaar vervoer, met uitzondering van de trein, afgeschaft.

3. Vervoer per fiets (vanaf 01/10/2019)

Voor de verplaatsingen afgelegd per fiets tussen hun verblijfplaats en hun plaats van tewerkstelling, en omgekeerd, betaalt de werkgever aan de werknemer een vergoeding van 0,24 EUR per afgelegde kilometer.

4. Andere wijze van verplaatsing

Voor zover de afgelegde afstand volgens de korste weg tussen de vertrekhalte en de aankomsthalte gelijk is aan of 1 kilometer overschrijdt, is de bijdrage van de werkgever vastgesteld op 70% van de prijs van de treinkaart in tweede klasse voor een overeenstemmende afstand.

Bij achtereenvolgend gebruik van verschillende verplaatsingsmiddelen waarvan hierboven sprake, is de bijdrage van de werkgever respectievelijk op elke van de afgelegde afstand van toepassing.

5. Modaliteiten

5.1. Algemeen

Indien de werknemer gebruik maakt van het eigen vervoermiddel of gebruik maakt van één of meer rittenkaarten van het gemeenschappelijk openbaar vervoer (NMBS inbegrepen) en niet gedurende de gehele maand heeft gewerkt, dan heeft hij recht op een vergoeding van 1/21,66 van de voorziene maandelijkse tussenkomst per effectief gewerkte dag in de loop van de kalendermaand. De werknemer kan echter nooit meer dan de voorziene maandelijkse.

De financiële bijdrage wordt beperkt tot de effectieve verplaatsingen tussen de wettelijke verblijfplaats en de onderneming, voor de werknemers die door de werkgever worden gehuisvest.

De werknemers die volgens hun dienstregeling gebruik maken van het vervoer dat door de werkgever wordt georganiseerd, zijn uitgesloten van de financiële bijdrage.

5.2. Dubbele bijdrage

De werknemers die in de loop van de arbeidsdag, overeenkomstig hun uurrooster, onderbroken arbeidsprestaties leveren en die tussen twee arbeidsperioden niet onder het gezag staan van hun werkgever en waarvan de onderbreking niet kan beschouwd worden als een rusttijd of lunchpauze, hebben recht op een dubbele bijdrage van de werkgever in de vervoerkosten.

De werknemers, met onderbroken arbeidsprestaties zoals bepaald in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst en die voor hun dubbele verplaatsingen van en naar het werk uitsluitend gebruik maken van een abonnement  op het openbaar vervoer dat recht geeft op meerdere verplaatsingen per dag, hebben geen recht op de dubbele bijdrage zoals voorzien in het eerste lid.

5.3. Betaling

Zie de cao hieronder.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
18/12/2019
Registratienr
156838
Geldig van
01/10/2019
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
19/12/2019
Registratiedatum
05/02/2020
Onderwerp
Financiële tegemoetkoming van de werkgevers in de prijs van het vervoer van werknemers.
BS Bericht van neerlegging
17/02/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
11/06/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
07/07/2020
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN

Datum CAO
15/03/2018
Registratienr
146019
Geldig van
01/01/2018
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
03/05/2018
Registratiedatum
09/05/2018
Onderwerp
financiële bijdrage in de vervoerskosten
BS Bericht van neerlegging
17/05/2018
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
17/08/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
29/08/2018
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN

Historiek
01/10/2019 31/12/2999 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten : regels
01/01/2018 30/09/2019 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2016 31/12/2017 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2014 31/12/2015 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2012 31/12/2013 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/09/2011 31/12/2011 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/02/2009 31/08/2011 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/10/2007 31/01/2009 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/07/2001 30/09/2007 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
14/05/1997 31/01/2001 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten