1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 28/07/2009
Geldig vanaf: 01/09/2011
Geldig tot: 31/12/2011

CAO van 20/09/2011
Geldigheid: 1 september 2011 - onbepaalde duur

Rechthebbenden

De werknemers (arbeiders, bedienden evenals extra's) tewerkgesteld in een onderneming die ressorteert onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Vervoermiddelen

Alle openbare- en privé-vervoermiddelen.

Bedrag

 • Vervoer per spoor: volgens de NAR.
 • Gemeenschappelijk openbaar vervoer:
  • prijs in verhouding tot de afstand: volgens de tabellen van de NAR.
  • eenheidsprijs: 71,8 % van de prijs van de treinkaart in tweede klasse tot en met een afstand van 7 kilometer.
 • Andere verplaatsingsmiddelen: 70 % van de prijs van de treinkaart in tweede klasse van de NMBS voor de overeenstemmende afstand.
 • Per fiets:  0,21 EUR per kilometer.

Afstand

 • Trein en fiets: geen minimum.
 • Gemeenschappelijk openbaar vervoer en andere verplaatsingsmiddelen: 1 km en meer.

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 25 juni 1997 een collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12 gesloten betreffende de financiële tegemoetkoming van de werkgever in de prijs van het vervoer van de werknemers. Zij werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 3 mei 1999 dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 4 december 1999.

De CAO van 25 juni 1997 werd gewijzigd door :

 • de CAO van 27 augustus 2001, in uitvoering van het protocolakkoord van  29 juni 2001, die de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997 heeft aangepast betreffende de kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets op de weg van en naar het werk.  De CAO van 27 augustus 2001 werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en werd geregistreerd onder nr. 58949/CO/302, het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2001 ;
 • de CAO van 23 oktober 2007 tot wijziging van de CAO van 25 juni 1997 betreffende de financiële tegemoetkoming van de werkgever in de prijs van het vervoer van de werknemers. Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de dienst voor collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 29 november 2007 onder het nr. 85827/CO/302. Zij treedt in werking op 1 oktober 2007 en is gesloten voor onbepaalde duur.
 • de CAO van 8 juli 2009 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12 van 25 juni 1997, betreffende de financiële tegemoetkoming van de werkgever in de prijs van het vervoer van de werknemers. Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de dienst voor collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 29 oktobe 2009. Het bericht omtrent deze registratie verscheen in het BS van 10 november 2009. Deze CAO werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 13 juni 2010 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2010. Zij treedt in werking op 1 februari 2009 en is gesloten voor een onbepaalde duur.
 • de CAO van 20 september 2011 tot wijziging van de CAO van 25 juni 1997 betreffende de financiële tegemoetkoming van de werkgever in de prijs van het vervoer van de werknemers. Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de dienst voor collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 3 november 2011 onder het nr. 106719/CO/302. Zij treedt in werking op 1 september 2011 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Tekst van de CAO

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op het werklieden- en bediendenpersoneel van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden onder “werknemers” de mannelijke en vrouwelijke werknemers bedoeld.

HOOFDSTUK II - Bijdrage van de werkgevers

Artikel 2 (vervangen door de CAO van 8 juli 2009)

Onverminderd de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies gesloten op 20 februari 2009 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers, wordt de bijdrage van de werkgevers in de kosten van het vervoer van de werknemers vastgesteld als volgt:

a) Vervoer per spoorwegen (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen)

De tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs wordt berekend op basis van de tabel met forfaitaire bedragen opgenomen in collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

b) Gemeenschappelijk openbaar vervoer:

Voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer zal, voor zover de afgelegde afstand volgens de kortste weg tussen de vertrekhalte en de aankomsthalte gelijk is aan of 1 kilometer overschrijdt, de bijdrage van de werkgever in de prijs van de treinkaarten vastgesteld worden als volgt:

Wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat wordt de bijdrage van de werkgever berekend op basis van de tabel vermeld in artikel 2a) van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, zonder evenwel 75% van de werkelijke vervoerprijs te overschrijden.

Wanneer de prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand, wordt de bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld en bedraagt zij 71,8% van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van de werkgeverstussenkomst berekend op basis van de in artikel 2a) van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst vermelde tabel met forfaitaire bedragen voor een afstand van 7 km te overschrijden.

c) Vervoer per fiets

(vanaf 1 september 2011) Voor de verplaatsing afgelegd per fiets tussen hun verblijfplaats en hun plaats van tewerkstelling, en omgekeerd, betaalt de werkgever aan de werknemer een vergoeding van €0,21 per afgelegde kilometer.

d) Andere verplaatsingsmiddelen

Voor zover de afgelegde afstand volgens de kortste weg tussen de vertrekhalte en de aankomsthalte gelijk is aan of 1 kilometer overschrijdt, is de bijdrage van de werkgever vastgesteld op 70% van de prijs van de treinkaart in tweede klasse voor een overeenstemmende afstand.

Bij achtereenvolgend gebruik van verschillende verplaatsingsmiddelen waarvan hierboven sprake, is de bijdrage van de werkgever respectievelijk op elke van de afgelegde afstand van toepassing.

Artikel 3

(vanaf 1 januari 2012) Indien de werknemer gebruik maakt van het eigen vervoermiddel of gebruik maakt van één of meer rittenkaart van het gemeenschappelijk openbaar vervoer niet gedurende de gehele maand heeft gewerkt, dan heeft hij recht op een vergoeding van 1/21,66 van de voorziene maandelijkse tussenkomst per effectief gewerkte dag in de loop van de kalendermaand. De werknemer kan echter nooit meer dan de voorziene maandelijkse tussenkomst ontvangen zoals bepaald in artikel 2 b) en d).

Artikel 4

De financiële bijdrage waarvan sprake in artikel 2 wordt beperkt tot de effectieve verplaatsingen tussen de wettelijke verblijfplaats en de onderneming, voor de werknemers die door de werkgever worden gehuisvest.

Artikel 5

De werknemers die volgens hun dienstregeling gebruik maken van het vervoer dat door de werkgever wordt georganiseerd zijn uitgesloten van de financiële bijdrage waarvan sprake in artikel 2.

Artikel 6

De werknemers die in de loop van de arbeidsdag, overeenkomstig hun uurrooster, onderbroken arbeidsprestaties leveren en die tussen twee arbeidsperioden niet onder het gezag staan van hun werkgever en waarvan de onderbreking niet kan beschouwd worden als een rusttijd of lunchpauze, hebben recht op een dubbele bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten zoals bepaald in artikel 2.

De werknemers, met onderbroken arbeidsprestaties zoals bepaald in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst en die voor hun dubbele verplaatsingen van en naar het werk uitsluitend gebruik maken van een abonnement op het openbaar vervoer dat recht geeft op meerdere verplaatsingen per dag, hebben geen recht op de dubbele bijdrage zoals voorzien in het eerste lid.

Artikel 7 (vervangen door de CAO van 8 juli 2009)

De gelegenheidswerknemers (extra's) genieten de financiële bijdrage onder de voorwaarden vermeld in artikel 2 ten belope van 1/6 van de voorziene wekelijkse tussenkomst, per verplaatsing van en naar de plaats van het werk.

Artikel 8

Betreffende het berekenen van de afgelegde afstand, hetzij per spoorweg (NMBS), hetzij per ander gemeenschappelijk openbaar vervoer, moet het aantal kilometers in aanmerking worden genomen dat vermeld is op de abonnementskaart afgeleverd door de betrokken maatschappijen.

Wanneer de werknemer moet gebruik maken van de meerdere vervoermiddelen (NMBS en/of gemeenschappelijk openbaar vervoer), volstaat het de kilometers samen te tellen die vermeld staan op de abonnementen afgeleverd door de respectievelijke vervoermaatschappijen.

HOOFDSTUK III - Terugbetalingstijdstip

Artikel 9

Om de terugbetaling te bekomen van de vervoerskosten waarvan sprake in artikel 2 tot en met 8, overhandigt de begunstigde werknemer op uitdrukkelijke vraag van de werkgever de bewijsstukken zodra deze in zijn bezit zijn.

Indien de werknemer moet betalen om het bewijsstuk te bekomen, zal de werkgever deze onkosten vergoeden.

Op verzoek van de werkgever moet de werknemer een verklaring op eer afleggen, vermeldend het aantal verplaatsingen dat hij per week heeft afgelegd naar en van de plaats van zijn werk.

Om zijn recht op een dubbele bijdrage te laten gelden, zoals voorzien in artikel 6 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, dient de werknemer steeds een schriftelijke verklaring op eer af te leggen, vermeldend het aantal verplaatsingen dat hij in de loop van de arbeidsdag heeft afgelegd naar en van de plaats van zijn werk.

Misbruiken van de werknemer tot verkrijgen van de dubbele bijdrage worden gesanctioneerd volgens de bepalingen vermeld in het arbeidsreglement.

De financiële bijdrage waarvan sprake in het artikel 2, c en d wordt berekend in functie van het aantal verplaatsingen vermeld in de verklaring op eer.

De werkgever heeft het recht om op elk ogenblik de waarheid van deze verklaring op eer na te gaan. De werknemer moet binnen de drie dagen elke wijziging van deze situatie mededelen.

Artikel 10

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 2 tot en met 7, blijven de gunstigere toestanden inzake vervoer en terugbetaling van de vervoerskosten op het vlak van de onderneming behouden.

HOOFDSTUK IV - Slotbepalingen

Artikel 11

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de financiële tegemoetkoming van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van
30 december 1993, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 1995, algemeen verbindend verklaard bij collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 1995.

Artikel 12

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 14 mei 1997 (lees 1 februari 2009).

Zij is gesloten voor een onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door elk van de partijen met een opzeggingstermijn van drie maanden, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
20/09/2011
Registratienr
106719
Geldig van
01/09/2011
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
12/10/2011
Registratiedatum
03/11/2011
Onderwerp
financiële bijdrage in de vervoerskosten
BS Bericht van neerlegging
17/11/2011
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
14/01/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
27/03/2013
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN

Historiek
01/10/2019 31/12/2999 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten : regels
01/01/2018 30/09/2019 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2016 31/12/2017 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2014 31/12/2015 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2012 31/12/2013 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/09/2011 31/12/2011 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/02/2009 31/08/2011 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/10/2007 31/01/2009 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/07/2001 30/09/2007 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
14/05/1997 31/01/2001 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten