1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 01/03/2000
Geldig vanaf: 14/05/1997
Geldig tot: 31/01/2001

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 25 juni 1997 een collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12 gesloten betreffende de financiële tegemoetkoming van de werkgever in de prijs van het vervoer van de werknemers.

Zij werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 3 mei 1999 dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 4 december 1999.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO en vervolgens een samenvatting van de belangrijkste bepalingen evenals enkele praktische schikkingen.

 

CAO van 25 juni 1997

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op het werklieden- en bediendenpersoneel van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

HOOFDSTUK II - Bijdrage van de werkgevers

Artikel 2

Onverminderd de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 5 maart 1991 in de Nationale Arbeidsraad, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 10 februari 1992 en 22 december 1992, betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers, wordt de bijdrage van de werkgevers in de kosten van vervoer van de werknemers als volgt vastgesteld :

a)     vervoer per spoorwegen (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen)

De bijdrage wordt vastgesteld op 70 pct. van de prijs van de treinkaart in tweede klasse van de NMBS, berekend op basis van het aantal afgelegde kilometers.

b)     gemeenschappelijk openbaar vervoer

Voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer, zal de bijdrage van de wergever in de prijs van de treinkaarten voor zover de afgelegde afstand volgens de kortste weg tussen de vertrekhalte en de aankomsthalte gelijk is aan of 5 kilometer overschrijdt, vastgesteld worden volgens de hierna vastgestelde modaliteiten :

-      wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, is de bijdrage van de werkgever vastgesteld op 70 pct. van de prijs van de treinkaart in tweede klasse voor een overeenstemmende afstand;

-      wanneer de prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand, wordt de bijdrage van de wergever forfaitair vastgesteld en bedraagt zij 70 pct. van de prijs van de treinkaart in tweede klasse voor een afstand van zeven kilometer, zonder evenwel 70 pct. van de effectief door de werknemer betaalde prijs te overschrijden.

c)      andere verplaatsingsmiddelen

voor zover de afgelegde afstand volgens de kortste weg tussen de vertrekhalte en de aankomsthalte gelijk is aan of 5 kilometer overschrijdt, is de bijdrage van de werkgever vastgesteld op 70 pct. van de prijs van de treinkaart in tweede klasse voor een overeenstemmende afstand.

Bij achtereenvolgend gebruik van verschillende verplaatsingsmiddelen waarvan hierboven sprake, is de bijdrage van de werkgever respectievelijk op elke van de afgelegde afstanden van toepassing.

Artikel 3

Indien de werknemer gebruik maakt van het eigen vervoermiddel of gebruik maakt van een één of meer rittenkaart van het gemeenschappelijk openbaar vervoer en niet gedurende de gehele maand heeft gewerkt, dan heeft hij recht op een vergoeding pro rata temporis van het aantal effectief gewerkte dagen in de loop van de kalendermaand.

Artikel 4

De financiële bijdrage waarvan sprake in artikel 2 wordt beperkt tot de effectieve verplaatsingen tussen de wettelijke verblijfplaats en de onderneming, voor de werknemers die door de werkgever worden gehuisvest.

Artikel 5

De werknemers die volgens hun dienstregeling gebruik maken van het vervoer dat door de werkgever wordt georganiseerd zijn uitgesloten van de financiële bijdrage waarvan sprake in artikel 2.

Artikel 6

De werknemers die in de loop van de arbeidsdag, overeenkomstig hun uurrooster, onderbroken arbeidsprestaties leveren en die tussen twee arbeidsperioden niet onder het gezag staan van hun werkgever en waarvan de onderbreking niet kan beschouwd worden als een rusttijd of lunchpauze, hebben recht op een dubbele bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten zoals bepaald in artikel 2.

De werknemers, met onderbroken arbeidsprestaties zoals bepaald in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst en die voor hun dubbele verplaatsingen van en naar het werk uitsluitend gebruik maken van een abonnement op het openbaar vervoer dat recht geeft op meerdere verplaatsingen per dag, hebben geen recht op de dubbele bijdrage zoals voorzien in het eerste lid.

Artikel 7

De werknemers "extra" genoemd, genieten de financiële bijdrage onder de voorwaarden vermeld in artikel 2, ten belope van een zesde van 70 pct. van de prijs van de wekelijkse treinkaart in 2de klasse, per verplaatsing van en naar de plaats van het werk.

Artikel 8

Betreffende het berekenen van de afgelegde afstand, hetzij per spoorweg (NMBS), hetzij per ander gemeenschappelijk openbaar vervoer, moet het aantal kilometers in aanmerking worden genomen dat vermeld is op de abonnementskaart afgeleverd door de betrokken maatschappijen.

Wanneer de werknemer moet gebruik maken van de meerdere vervoermiddelen (NMBS en/of gemeenschappelijk openbaar vervoer), volstaat het de kilometers samen te tellen die vermeld staan op de abonnementen afgeleverd door de respectievelijke vervoermaatschappijen.

HOOFDSTUK III - Terugbetalingstijdstip

Artikel 9

Om de terugbetaling te bekomen van de vervoerskosten waarvan sprake in artikel 2 tot en met 8, overhandigt de begunstigde werknemer op uitdrukkelijke vraag van de werkgever de bewijsstukken zodra deze in zijn bezit zijn.

Indien de werknemer moet betalen om het bewijsstuk te bekomen, zal de werkgever deze onkosten vergoeden.

Op verzoek van de werkgever moet de werknemer een verklaring op eer afleggen, vermeldend het aantal verplaatsingen dat hij per week heeft afgelegd naar en van de plaats van zijn werk. Om zijn recht op een dubbele bijdrage te laten gelden, zoals voorzien in artikel 6 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, dient de werknemer steeds een schriftelijke verklaring op eer af te leggen, vermeldend het aantal verplaatsingen dat hij in de loop van de arbeidsdag heeft afgelegd naar en van de plaats van zijn werk.

Misbruiken van de werknemer tot verkrijgen van de dubbele bijdrage worden gesanctioneerd volgens de bepalingen vermeld in het arbeidsreglement.

De financiële bijdrage waarvan sprake in het artikel 2, c, wordt berekend in functie van het aantal verplaatsingen vermeld in de verklaring op eer.

De werkgever heeft het recht om op elk ogenblik de waarheid van deze verklaring op eer na te gaan. De werknemer moet binnen de drie dagen elke wijziging van deze situatie mededelen.

Artikel 10

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 2 tot en met 7, blijven de gunstigere toestanden inzake vervoer en terugbetaling van de vervoerskosten op het vlak van de onderneming behouden.

HOOFDSTUK IV - Slotbepalingen

Artikel 11

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de financiële tegemoetkoming van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 30 december 1993, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 1995, algemeen verbindend verklaard bij collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 1995.

Artikel 12

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 14 mei 1997.

Zij is gesloten voor een onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door elk van de partijen met een opzeggingstermijn van drie maanden, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

 

Samenvatting

De bovenstaande reglementering kan als volgt worden samengevat:

1.   Rechthebbenden:       de werknemers (arbeiders en bedienden) tewerkgesteld in een onderneming die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteert.

2.   Vervoermiddelen:     alle openbare en privé-vervoermiddelen.

3.   Bedrag:

- vervoer per spoor :       70 % van de prijs van de treinkaart in tweede klasse van de NMBS voor de overeenstemmende afstand (zie schaal in omzendbrief Hfdst.12.2).

- gemeenschappelijk openbaar vervoer:          · 70 % van de prijs van de treinkaart in tweede klasse voor een

overeenstemmende afstand wanneer de prijs van het vervoer

in verhouding tot de afstand staat.

· 70 % van de prijs van de treinkaart in tweede klasse voor een afstand van 7 kilometer, zonder evenwel 70 pct. van de effectief door de werknemer betaalde prijs te overschrijden wanneer de prijs een eenheidsprijs is.

- andere verplaatsingsmiddelen:       70 % van de prijs van de treinkaart in tweede klasse van de NMBS voor de overeenstemmende afstand (zie schaal in omzendbrief Hfdst.12.2).

4.     Afstand:    geen minimale afstand voor het vervoer per spoor;

                         5 km en meer voor alle andere vervoermiddelen.

 

Praktische schikkingen

 

Op de prestatieopgaven kunnen de werkgevers aangesloten bij het erkende sociaal secretariaat Groep S – Sociale Samenwerking vzw gebruik maken van de volgende codes:

 

 

Openbaar vervoermiddel

 

 

Bedrag voor de overeenstemmende afstand volgens de schaal (CAO 19 ter)

Bijkomende bijdrage buiten CAO 19 ter

Privé-vervoermiddel

Bedrag per periode

Code 440

Code 377

Code 390

Bedrag per gepresteerde dag

Code 289

Code 277

Code 290

Bedrag per kilometer per gepresteerde dag

-

-

Code 297

 

 


Historiek
01/10/2019 31/12/2999 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten : regels
01/01/2018 30/09/2019 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2016 31/12/2017 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2014 31/12/2015 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2012 31/12/2013 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/09/2011 31/12/2011 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/02/2009 31/08/2011 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/10/2007 31/01/2009 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/07/2001 30/09/2007 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
14/05/1997 31/01/2001 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten