1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 26/01/2016
Geldig vanaf: 01/01/2016
Geldig tot: 31/12/2017

Rechthebbenden

De werknemers (arbeiders, bedienden evenals extra's) tewerkgesteld in een onderneming die ressorteert onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Vervoermiddelen

Alle openbare- en privé-vervoermiddelen.

Bedrag

 • Vervoer per spoor: volgens de NAR.
 • Gemeenschappelijk openbaar vervoer:

  • prijs in verhouding tot de afstand: volgens de tabellen van de NAR zonder evenwel 75 % van de werkelijke vervoerprijs te overschrijden.
  • eenheidsprijs: 71,8 % van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van de werkgeverstussenkomst berekend op basis van de treinkaart in tweede klasse voor een afstand van 11 km te overschrijden.
 • Andere verplaatsingsmiddelen: 70 % van de prijs van de treinkaart in tweede klasse van de NMBS voor de overeenstemmende afstand.
 • Per fiets:  0,22 EUR per kilometer.

Afstand

 • Trein en fiets: geen minimum.
 • Gemeenschappelijk openbaar vervoer en andere verplaatsingsmiddelen: 1 km en meer.

Diverse bepalingen

 • Onderbroken arbeidsprestaties op één arbeidsdag: dubbele bijdrage;
 • Extra’s: per verplaatsing van en naar de plaats van het werk : 1/26 van de voorziene maandelijkse tussenkomst.

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 30 november 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2012, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf betreffende de financiële tegemoetkoming van de werkgever in de prijs van het vervoer van werknemers.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Artikel 2

Onverminderd de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies gesloten op 20 februari 2009 in de N.A.R., betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werkgenemers, wordt de bijdrage van de werkgevers in de kosten van het vervoer van de werknemers vastgesteld als volgt:

a) Vervoer per spoorwegen (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen)

De tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs wordt berekend op basis van de tabel met forfaitaire bedragen opgenomen in collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

b) Gemeenschappelijk openbaar vervoer:

Voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer zal, voor zover de afgelegde afstand volgens de kortste weg tussen de vertrekhalte en de aankomsthalte gelijk is aan of 1 kilometer overschrijdt, de bijdrage van de werkgever in de prijs van de treinkaarten vastgesteld worden als volgt:

 • Wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat wordt de bijdrage van de werkgever berekend op basis van de tabel vermeld in artikel 2 a) van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, zonder evenwel 75% van de werkelijke vervoerprijs te overschrijden.
 • Wanneer de prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand, wordt de bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld en bedraagt zij 71,8% van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van de werkgeverstussenkomst berekend op basis van de in artikel 2 a) van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst vermelde tabel met forfaitaire bedragen voor een afstand van 11 km te overschrijden.
c) Vervoer per fiets

Voor de verplaatsingen afgelegd per fiets tussen hun verblijfplaats en hun plaats van tewerkstelling, en omgekeerd, betaalt de werkgever aan de werknemer een vergoeding van 0,22 EUR per afgelegde kilometer.

d) Andere wijze van verplaatsing

Voor zover de afgelegde afstand volgens de kortste weg tussen de vertrekhalte en de aankomsthalte gelijk is aan of 1 kilometer overschrijdt, is de bijdrage van de werkgever vastgesteld op 70% van de prijs van de treinkaart in tweede klasse voor een overeenstemmende afstand.

Bij achtereenvolgend gebruik van verschillende verplaatsingsmiddelen waarvan hierboven sprake, is de bijdrage van de werkgever respectievelijk op elke van de afgelegde afstand van toepassing.

Artikel 3

Indien de werknemer gebruik maakt van het eigen vervoermiddel of gebruik maakt van één of meer rittenkaarten van het gemeenschappelijk openbaar vervoer en niet gedurende de gehele maand heeft gewerkt, dan heeft hij recht op een vergoeding van 1/21,66 van de voorziene maandelijkse tussenkomst per effectief gewerkte dag in de loop van de kalendermaand. De werknemer kan echter nooit meer dan de voorziene maandelijkse tussenkomst ontvangen zoals bepaald in artikel 2 a), b) en d).

Artikel 4

De financiële bijdrage waarvan sprake in artikel 2 wordt beperkt tot de effectieve verplaatsingen tussen de wettelijke verblijfplaats en de onderneming, voor de werknemers die door de werkgever worden gehuisvest.

Artikel 5

De werknemers die volgens hun dienstregeling gebruik maken van het vervoer dat door de werkgever wordt georganiseerd zijn uitgesloten van de financiële bijdrage waarvan sprake in artikel 2.

Artikel 6

De werknemers die in de loop van de arbeidsdag, overeenkomstig hun uurrooster, onderbroken arbeidsprestaties leveren en die tussen twee arbeidsperioden niet onder het gezag staan van hun werkgever en waarvan de onderbreking niet kan beschouwd worden als een rusttijd of lunchpauze, hebben recht op een dubbele bijdrage van de werkgever in de vervoerkosten zoals bepaald in artikel 2.

De werknemers, met onderbroken arbeidsprestaties zoals bepaald in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst en die voor hun dubbele verplaatsingen van en naar het werk uitsluitend gebruik maken van een abonnement op het openbaar vervoer dat recht geeft op meerdere verplaatsingen per dag, hebben geen recht op de dubbele bijdrage zoals voorzien in het eerste lid.

Artikel 7

De gelegenheidswerknemers (extra's) genieten de financiële bijdrage onder de voorwaarden vermeld in artikel 2 ten belope van 1/26 van de voorziene maandelijkse tussenkomst, per verplaatsing van en naar de plaats van het werk.

Artikel 8

Betreffende het berekenen van de afgelegde afstand, hetzij per spoorweg (N.M.B.S.), hetzij per ander gemeenschappelijk openbaar vervoer, moet het aantal kilometers in aanmerking worden genomen dat vermeld is op de abonnementskaart afgeleverd door de betrokken maatschappijen.

Wanneer de werknemer moet gebruik maken van de meerdere vervoermiddelen (N.M.B.S. en/of gemeenschappelijk openbaar vervoer), volstaat het de kilometers samen te tellen die vermeld staan op de abonnementen afgeleverd door de respectievelijke vervoermaatschappijen.

Artikel 9

Om de terugbetaling te bekomen van de vervoerkosten waarvan sprake in artikel 2 tot en met 8, overhandigt de begunstigde werknemer op uitdrukkelijke vraag van de werkgever, de bewijsstukken zodra deze in zijn bezit zijn.

Indien de werknemer moet betalen om het bewijsstuk te bekomen, zal de werkgever deze onkosten vergoeden.

Op verzoek van de werkgever moet de werknemer een verklaring op eer afleggen, vermeldend het aantal verplaatsingen dat hij per week heeft afgelegd naar en van de plaats van zijn werk. Om zijn recht op een dubbele bijdrage te laten gelden, zoals voorzien in artikel 6 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, dient de werknemer steeds een schriftelijke verklaring op eer af te leggen, vermeldend het aantal verplaatsingen dat hij in de loop van de arbeidsdag heeft afgelegd naar en van de plaats van zijn werk.

Misbruiken van de werknemer tot verkrijgen van de dubbele bijdragen worden gesanctioneerd volgens de bepalingen vermeld in het arbeidsreglement.

De financiële bijdrage waarvan sprake in het art. 2, c en d wordt berekend in functie van het aantal verplaatsingen vermeld in de verklaring op eer.

De werkgever heeft het recht om op elk ogenblik de waarheid van deze verklaring op eer na te gaan. De werknemer moet binnen de drie dagen elke wijziging van deze situatie mededelen.

Artikel 10

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 2 tot en met 7, blijven de gunstigere toestanden inzake vervoer en terugbetaling van de vervoerkosten op het vlak van de onderneming behouden. 

Artikel 11

De collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 13 januari 2014 wordt gewijzigd en gecoördineerd overeenkomstig de bepalingen van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2012 en alle wijzigingen worden vervangen door onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 12

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2016 en is gesloten voor een onbepaalde duur. Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden met een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf en de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/11/2015
Registratienr
131298
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
01/01/2018
Neerleggingsdatum
10/12/2015
Registratiedatum
10/02/2016
Onderwerp
financiële bijdrage in de vervoerskosten
BS Bericht van neerlegging
19/02/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/07/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
23/09/2016
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN

Historiek
01/10/2019 31/12/2999 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten : regels
01/01/2018 30/09/2019 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2016 31/12/2017 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2014 31/12/2015 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2012 31/12/2013 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/09/2011 31/12/2011 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/02/2009 31/08/2011 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/10/2007 31/01/2009 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/07/2001 30/09/2007 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
14/05/1997 31/01/2001 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten