0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 29/09/1995
Geldig vanaf: 01/05/1990
Geldig tot: 31/12/2001

Op 17 juni en 5 september 1994 werd een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot regeling van de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten in de ondernemingen van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren. Deze CAO werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 18 november 1994 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 januari 1995.

 

Krachtens artikel 3 en 4 van deze CAO blijven de CAO's gesloten in het Paritair Comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen, waarvan de benaming werd gewijzigd in "Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren" van toepassing op de werkgevers van Groep A en hun bedienden. Zij zijn van toepassing op de werkgevers en de bedienden van Groep B vanaf 1 januari 1995. De definitie van de groepen vindt u terug in onze omzendbrief HFDST.2.2.

 

De waarborg van een gemiddeld minimum maand inkomen werd geregeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1990 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden. Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 4 december 1990 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 december 1990. Zij werd achtereenvolgend gewijzigd door een CAO van 25 juni 1991 (KB 10 oktober 1991; BS 6 november 1991) en door een CAO van 29 september 1993 (KB 1 april 1994; BS 14 juni 1994).

 

A. Tekst CAO 22 mei 1990

TITEL 1 - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen.

 

(...)

 

TITEL 3 - Loonvoorwaarden

(...)

HOOFDSTUK 4 - Waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen

Artikel 55

Een bruto gemiddeld maandinkomen van 36.145 F, berekend aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 141,24, spil van de stabilisatieschijf 139,85 - 142,66 (basis 1981 = 100) wordt gewaarborgd aan de bedienden van eenentwintig jaar of ouder die normale arbeidsprestaties verrichten in de zin

van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 juli 1988. Dit inkomen volgt de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de modaliteiten vastgesteld in de artikelen 57 en 58 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Het gewaarborgd minimummaandinkomen omvat het overeengekomen loon evenals alle voordelen verbonden aan de functie. Zijn echter uitgesloten :

a)    het dubbel vakantiegeld ;

b)    de loontoeslagen voor bijkomende of laattijdige arbeidsprestaties.

 

Artikel 56

Aan de filiaalhouders die krachtens artikel 10 geen normale arbeidsprestaties verrichten, wordt evenwel een gemiddeld minimummaandinkomen verzekerd dat wordt berekend door op het in artikel 55 bedoelde inkomensbedrag de deler 2,5 toe te passen wanneer de maandelijkse omzet (aan indexcijfer 141,24, spil van de stabilisatieschijf 139,85 - 142,66 (basis 1981 = 100)) lager is dan 279.353 F en de deler 2 wanneer deze omzet hoger is dan 279.353 F.

 

(...)

TITEL 6 - Slotbepalingen

A. Minimumregels

Artikel 72

De bepalingen die voorafgaan zijn algemene regels. Zij maken slechts een verplicht minimum uit en mogen geen afbreuk doen aan bepalingen welke voor de bedienden voordeliger zijn, daar waar zulke bepalingen bestaan.

 

(...)

E. Geldigheid

Artikel 76

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 mei 1990, (...). Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

 

B. Commentaar

 

1)     Voor het begrip "filiaalhouders die normale arbeidsprestaties leveren", zie onze omzendbrief HFDST.3.

2)     Het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens hetzelfde systeem als de wedden. Voor het aangepaste bedrag van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, zie onze omzendbrieven HFDST.4.2.

3)     In de maand december van ieder jaar wordt een afrekening gemaakt m.b.t. het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. Deze jaarlijkse overzichten vindt U terug in onze omzendbrieven HFDST.4.4.

 

 

 


Historiek
01/07/2015 31/12/2999 0403 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2015 30/06/2015 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2014 31/12/2014 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2012 31/12/2013 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2007 31/12/2011 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2005 30/06/2007 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2003 30/06/2005 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2002 30/06/2003 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/05/1990 31/12/2001 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen