0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 04/02/2003
Geldig vanaf: 01/01/2002
Geldig tot: 30/06/2003

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 5 november 2002 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot instelling van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen.  Zij werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 3 januari 2003 onder het nr. 64.906/CO/202; het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2003.

 

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen en vervolgens een commentaar.

A. Tekst CAO 5 november 2002

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met uitsluiting van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01).

HOOFDSTUK II – Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen

Artikel 2

§1. Een bruto gemiddeld maandinkomen van 1.165,84 EUR, berekend tegen index (...) wordt gewaarborgd aan de bediende van 21 jaar of ouder die normale arbeidsprestaties verricht in de zin van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 juli 1988.

§2. Het gewaarborgd minimummaandinkomen omvat het overeengekomen loon evenals alle voordelen verbonden aan de functie. Zijn echter uitgesloten :

-     het dubbel vakantiegeld ;

-        de loontoeslagen voor bijkomende of laattijdige arbeidsprestaties.

§3. Op 1 juni 2002 en 1 februari 2003 wordt het gemiddeld minimum maandinkomen verhoogd met respectievelijk 12,50 EUR (21 jaar en meer) en 7,50 EUR (21 jaar en meer), ongeacht de op die momenten geldende indexschijven.

Artikel 3

Aan de filiaalhouders die krachtens artikel 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende de functieclassificatie geen normale arbeidsprestaties verrichten, wordt evenwel een gemiddeld minimummaandinkomen verzekerd dat wordt berekend door op het in voorgaand artikel bedoelde inkomensbedrag de deler 2,5 toe te passen wanneer de maandelijkse omzet (...) lager is dan 9.010,39 EUR en de deler 2 wanneer deze omzet hoger is dan 9.010,39 EUR.

 

HOOFDSTUK III - Slotbepalingen

Artikel 4

De collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1990 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden wordt opgeheven.

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2002. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren.

 

B. Commentaar

In de maand december van ieder jaar wordt een afrekening gemaakt m.b.t. het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. Deze jaarlijkse overzichten vindt u terug in onze omzendbrieven Hfdst.4.4.

 

 

 


Historiek
01/07/2015 31/12/2999 0403 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2015 30/06/2015 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2014 31/12/2014 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2012 31/12/2013 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2007 31/12/2011 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2005 30/06/2007 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2003 30/06/2005 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2002 30/06/2003 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/05/1990 31/12/2001 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen