0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 19/06/2008
Geldig vanaf: 01/07/2007
Geldig tot: 31/12/2011

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 27 augustus 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot instelling van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen.  Zij werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 19 februari 2008 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 april 2008.

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen en vervolgens een commentaar.

A. Tekst CAO 27 augustus 2007

Voorwoord

Deze collectieve arbeidsovereenkomst verlengt de bestaande leeftijdsloonschalen voor jongeren.  Deze jongeren hebben lonen die afwijken van de lonen van de andere werknemers omdat zij, gelet op hun jonge leeftijd geacht worden een lagere productiviteit te hebben.

De sociale partners hebben in het kader van het sectorakkoord van 2007-2008 beslist een werkgroep op te richten belast met het nagaan of loonschalen van dit paritair comité in overeenkomst zijn met de verschillende antidiscriminatiewetten en in het bijzonder met de richtlijn 2000/78/EG en de wet van 25 februari 2003 gewijzigd door de wet van 20 juli 2006.

In afwachting van de conclusies van de werkgroep en rekening houdend met de voormelde argumenten, worden de jongerenlonen verlengd voor de komende 2 jaren.

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met uitsluiting van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01).

HOOFDSTUK II – Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen

Artikel 2

§1. Een gemiddeld bruto maandinkomen van 1.337,65 EUR, berekend tegen index (...) wordt gewaarborgd aan de bediende van 21 jaar of ouder die normale arbeidsprestaties verricht in de zin van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 juli 1988.

§2. Het gewaarborgd minimum maandinkomen omvat het overeengekomen loon evenals alle voordelen verbonden aan de functie.


Zijn echter uitgesloten :

  • het dubbel vakantiegeld;
  • de loontoeslagen voor bijkomende of laattijdige arbeidsprestaties.

§3. Op 1 september 2007 wordt het gemiddeld minimum maandinkomen verhoogd met 12 EUR (21 jaar en meer), ongeacht de op dat moment geldende indexschijven.

Op 1 september 2008 wordt het gemiddeld minimum maandinkomen verhoogd met 8 EUR (21 jaar en meer), ongeacht de op dat moment geldende indexschijven.

Artikel 3

Aan de filiaalhouders die krachtens artikel 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende de functieclassificatie geen normale arbeidsprestaties verrichten, wordt evenwel een gemiddeld minimum maandinkomen verzekerd dat wordt berekend door op het in voorgaand artikel bedoelde inkomensbedrag de deler 2,5 toe te passen wanneer de maandelijkse omzet (...) lager is dan 9.854,67 EUR en de deler 2 wanneer deze omzet hoger is dan 9.854,67 EUR.

HOOFDSTUK III - Slotbepalingen

Artikel 4

De collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005 tot instelling van een gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen wordt opgeheven op 1 juli 2007.

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2007. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren.

B. Commentaar

In de maand december van ieder jaar wordt een afrekening gemaakt m.b.t. het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. Deze jaarlijkse overzichten vindt u terug in onze sectorale documentatie Hfdst. 0404.


Historiek
01/07/2015 31/12/2050 0403 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2015 30/06/2015 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2014 31/12/2014 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2012 31/12/2013 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2007 31/12/2011 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2005 30/06/2007 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2003 30/06/2005 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2002 30/06/2003 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/05/1990 31/12/2001 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen