0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 10/11/2015
Geldig vanaf: 01/01/2015
Geldig tot: 30/06/2015

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 18 december 2014 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot instelling van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 4 maart 2015 onder het nr. 125702/CO/202.

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen en vervolgens een commentaar.

A. Tekst CAO

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met uitsluiting van het Paritair subcomité voor de middelgrote Ievensmiddelenbedrijven (PSC 202.01).

HOOFDSTUK II - WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN

Artikel 2

§1. Op 1 januari 2015, wordt een gemiddeld bruto maandinkomen van 1.583,22 EUR, berekend tegen index 100,62, spil van de stabilisatieschijf 99,62 — 100,62 — 101,62 (basis 2013 = 100), gewaarborgd aan de bediende van 18 jaar of ouder die normale arbeidsprestaties verricht in de zin van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, gesloten in de Nationale arbeidsraad, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 juli 1988.

§2. Het gewaarborgd minimum maandinkomen omvat het overeengekomen loon, evenals alle voordelen verbonden aan de functie.

Zijn echter uitgesloten:

  • het dubbel vakantiegeld;
  • de loontoeslagen voor bijkomende of laattijdige arbeidsprestaties.

Artikel 3

Aan de filiaalhouders die krachtens artikel 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 betreffende de functieclassificatie (nr. 121205) geen normale arbeidsprestaties verrichten, wordt evenwel een gemiddeld minimum maandinkomen verzekerd dat wordt berekend door op het in voorgaand artikel bedoelde inkomensbedrag de deler 2,5 toe te passen wanneer de maandelijkse omzet (tegen index 100,62, spil van de stabilisatieschijf 99,62 — 100,62 — 101,62, basis 2013 = 100) lager is dan 11.440,98 EUR en de deler 2 wanneer deze omzet hoger is dan 11.440,99 EUR.

HOOFDSTUK III - SLOTBEPALINGEN

Artikel 4

De collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 tot instelling van een gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen wordt opgeheven op 1 januari 2015.

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2015. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren.

B. Commentaar

In de maand december van ieder jaar wordt een afrekening gemaakt m.b.t. het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. Deze jaarlijkse overzichten vindt u terug in onze sectorale documentatie Hfdst. 0404.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
18/12/2014
Registratienr
125702
Geldig van
01/01/2015
Geldig tot
01/07/2015
Neerleggingsdatum
13/01/2015
Registratiedatum
04/03/2015
Onderwerp
gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
BS Bericht van neerlegging
10/03/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
10/08/2015
Gepubliceerd in het B.St. van
08/09/2015
Keywords
LONEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN

Historiek
01/07/2015 31/12/2050 0403 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2015 30/06/2015 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2014 31/12/2014 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2012 31/12/2013 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2007 31/12/2011 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2005 30/06/2007 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2003 30/06/2005 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2002 30/06/2003 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/05/1990 31/12/2001 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen